Ekuhle Mthwakaz’ omuhle! Ngithemba uqale leliviki ngezibusiso ezingummangaliso. Asazi wena, mina ngizitshela ukuthi loba impilo ithanda ukulumela, ngizayiphila, ngiyikholise, ngoba lo ongiphe impilo ukhona, uyabona konke. Uyezwa lokukhala kwabantwabakhe. Ngiphakamisela amehlo ami kuye ngoba usizo lwami luvela kuye. Ake umthembe lawe, ududuzeke. Inhlupho eziphakathi kwethu zenza siswele lokuziphatha kuhle okuveza UBUNTU bethu. Yiyona injongo yethu…