Inganekwane kaGogo

UPHAPHI LOKUNGALALELI

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE Bangane bakaGogo, inganekwane yethu yalamhla ilesifundo esiyinqaba. UKhulu uGatsheni wayebathanda kakhulu abazukulu bakhe bonke, ehlala ebafundisa okuqakathekileyo empilweni, ebafundisa ukuba ngabantu abalobuntu, njalo ebalaya. Wayebafundisa amalibho ukuze babe lezingqondo ezibukhali ezicabanga masinyane. Abanye abazukulu bakaKhulu Gatsheni, babehlala eduze balalele, babe sebesenza njengokutsho kukaKhulu. Abanye njalo…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

UNtundla LoKhanka

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE Kuthiwa kudaladala amatshe esancwebeka lezinyamazana zeganga zisakhuluma, kwakulabangane ababili ababezwana kakhulu. Laba kwakunguNtundla loKhanka. Babevame ukuqeda isikhathi bexoxa, behleka, bedinga ukudla bendawonye. Babehlala phansi bazitike, batshaye amangqetshane bephumula. UNtundla loKhanka babesizana lapho omunye ephakathi kohlupho oluthile. Babekholisa bendawonye nxa kukhona okuletha intokozo. Kwaba kuhle kwaze…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

Ukhanka Lo Mpisi

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE Bangane bakaGogo, inganekwane yethu yalamhla imayelana loKhanka loMpisi. Eguswini lapha kudaladala, izinyamazana zazilenkosi yeguswini. Siyayazi sonke. NguSilwane. Izinyamazana zonke ezinye zazikhothamela uSilwane, zingafisi ukumphambanisa. Ezinye izinyamazana zazithandana, zisizana, zivikelana. Ezinye njalo zazizondana, zisenzelana umhawu, zicebana, zisonelana. Ezinye zazihlakaniphile, ikanti ezinye zaziyiziwula zokucina. Ezinye izinyamazana ezazihlala…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

UNdlovu loMvundla

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE Inganekwane yethu yalamhla bangane imayelana loNdlovu lezigigaba zakhe loMvundla. Kuthiwa kudaladala izinyamazana zeganga zisakhuluma, zonke ezeguswini zazizwanana kakhulu. Zazihlala zisizana zizwelana kulokuthula phakathi kwazo. Kodwa kwakusenzeka enye iphongwehluka kwezinye yenze izinto ezimbi ezingamukelekiyo kuzinyamazana ezinengi. Lokho yikho okwenziwa nguMdala uNdlovu. Wasuka wazibona ubukhulu, waziqhenya ngabo.…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

Kungani UNdlovu Elomboko

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE Inganekwane yethu yalamhla bangane bakaGogo imayelana loNdlovu, ukuba kungani elomboko. Liyawazi umboko wendlovu bangane? Umboko yisitho sendlovu esiyingxenye yomlomo lamakhala amade asebenza ukunuka, ukuphefumula, ukunatha lokukhupha umsindo owenziwa zindlovu. Uyisitho esilengayo esilembaxanyana ezimbili ekucineni kwawo eziyizo ezisebenza njengeminwe ukudobha izinto ezincane. Umboko uyakha amahlamvu phezulu…

READ MORE