Inganekwane kaGogo

UNgcitshi UYengwa NguSomhawuse

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE UNgcitshi yindoda eyayiyingcitshi njengebizo layo. Yayisenza yonke into eyenzayo ngobungcitshi obukhulu. Kulesosigaba, kwakulendoda yamabhizimusi okwakuthiwa nguNgamula. UNgamula wananzelela ubuciko buka Ngcitshi wasemqhatsha ukuba amsebenzele.  Njengoba babehlala ezindaweni zemakhaya, wambonisa umhlobo wezinto ayefuna ukuzithengisa esitolo sakhe. UNgcitshi wayethathela phezulu konke akufundiswayo. Yena nxa esesenza wayehwatsha okuhle…

READ MORE
Vuka Mntomtsha!

VUKA MNTOMTSHA!!

Intandane Izwela Kwabanye Lesi yisaga esivame ukutshiwo ukukhuthaza umuntu loba umntwana oyabe ekhala ngokuthi uyahlupeka ebona abanye sengathi bathola okuhle kulaye, lokuthi bagcinakale kuhle kakhulu kulaye. Isisusa yisonaleso esokubana umntwana oyintandane uyabe engelamzali oyedwa loba bonke bobabili. Kuyenzeka-ke ukuthi intandane yona iswele ngoba bengekho abazali ukuyinakekela lokuyondla. Icina isondleka nzima. Kuthi lemfundiso abanye abantwana abayithola…

READ MORE
LAPHA LALAPHAYA – LOKHU LALOKHUYA

Ubuntu Bethu

UBUNTU Ubuntu bethu buzibonakalisa ngezindlela ezinengi ezahlukeneyo. Ubuntu bethu ngobethu thina abantu. Okunye esiyikho lokwenza kwethu kungakhanya sengathi yibuqaba kwabanye abantu bezinye izizwe kanti hatshi, yibo ubuntu bethu. Labo balezabo izindlela abahloniphana ngazo.  Ubuntu bethu buthi nxa umntwana ephakathi kwabadala, kumele aguqe phansi loba aquthe phansi loba ahlale phansi. Yiyo inhlonipho. Sasibezwe abadala bekhalimela abantwana…

READ MORE
IZAGA

Umlomo Awugcwalelwa Mfula

IZAGA Isaga esithi Umlomo awugcwalelwa mfula siyatshiwo emuntwini okhuluma sengathi into akhuluma ngayo ilula, angayifeza kanti mpu. Kulula ukukhuluma kodwa ukwenza kuba nzima.Kulula ukuthembisa ukuthi uzacenta iguma lonke ulithanyele kuhle kodwa kwehlule. Kulula ukuthembisa ukucacada isitsha sonke samazambane kodwa kube khona okuba ngumgoqo ucine ungaqedanga. Asithi uNtombana uthembise unina ukuthi uzakuyathatha isipho sesitsha esigcwele amakhomane,…

READ MORE
DEVOTIONALS

Ukholo Oluyinqaba Ngolulezenzo Ezinhle

UMUSA WANSUKU ZONKE Kulezi insuku sihlezi sibabaza ngabethu abathandekayo abasitshiyayo. Phose usuku ngosuku uzwa kubikwa usizi lapha lalaphaya! Ezimfeni lapha ngivame ukulalela nxa izihlobo labangane labanye nje sebefakaza ngalo oselele. Mahle kakhulu wonke amazwi akhulunywayo. Kokunye ukuncoma kwakhona kwedlula amalawulo ucine ubobothekela ngaphakathi uvume ukubana impela oselele kalasici. Kodwa kokunye ubone ukholwe ukubana umuntu ubongwa…

READ MORE