NOTICES

IMIBIKO

UMNCINTISWANO WOKULOBA INDATSHANA EMFITSHANE NGESINDEBELE Mthwakazi omuhle, nanti ithuba lokuthi ulobe unonise isiphala solimi lwakho! Gagadlela lelithuba ubalelwe kulabo abaphehla ilifa lalamuhla lelakusasa. Loba INDATSHANA EMFITSHANE ngesiNdebele esicacileyo. INDATSHANA yakho ingaba lamabala aphakathi kwe 700 kusiya ku2000. Okukhulu ngumnkantsho wayo.  Zikhethele udaba oluphathelene lalokhu okwenzakalayo empilweni yalamhla ulobe indatshana yakho ngakho.  INDATSHANA yakho ayibe ngumsebenzi…

READ MORE
IZAGA

Amanzi ezwiwa ngodondolo

IZAGA Umuntu ohamba ephethe udondolo luba yisikhali esisizayo kakhulu ngezindlela ezinengi. Kuthi loba efika emfuleni ogelezayo engabonisisi ukuba kambe ungabe utshona okunganani, kamani aphongubhudlukela nje engena emanzini. Uqala axhonxe ngalo udondolo lwakhe abesebona ngalo ukuthi kambe amanzi manengi okungakanani. Ubona ngalo ukuthi kambe kuyachapheka na. Nxa udondolo lungahle lutshone ntwa uyalimuka ukubana ukuchapha kungaba yingozi,…

READ MORE
Vuka Mntomtsha!

VUKA MNTOMTSHA!!

Intandane izwela kwabanye Isaga lesi sande ukutshiwo siqondiswe emuntwini ongabe ephakathi kokuhawula mhlawumbe lokuzidela ngoba ebona sengathi akukho okungamsiza. Ikanti-ke banengi abakhula bezintandane kodwa benze kuhle kakhulukazi empilweni. Phela sasibone sengathi abantwana abaphumelelayo abenza kuhle yilabo abalabazali ababanakekelayo, ababapha konke abakuswelayo. Abanye abanjalo basuka behluleke ngoba bezitotoza besenzelwa konke. Ongelabani uyaphumelela ngokuzimisela lokubekezela lokuhlakanipha. Uba…

READ MORE
DEVOTIONALS

Nqoba Ngomthandazo

UMUSA WANSUKU ZONKE Siqala umnyaka omutsha kunje, banengi abasemthandazweni. Abanengi bathatha insuku bezila ukudla bedinga ubuso bukaNkulunkulu ngenxa yezinto ezahlukeneyo empilweni. Kuhle kakhulu lokho ukuthi uqala umnyaka munye ngamunye simdinge uMdali wethu sicele ukukhokhelwa nguye kukho konke ohambeni lwethu lomnyaka omutsha. Siyacela ukuvikelwa, sicele ukusiliswa lokuphiliswa, sicele ukukhokhelwa lokuqondiswa empilweni. Akukho okuvaliweyo ukuthi sikunikele eNkosini,…

READ MORE
IZAGA

Kufe Igula Elilamasi

IZAGA Igula yisiphathelo samasi. Kudala sasingesenziwe ngekhomane elikhulu, loba iqhaganyana. Amasi ayikudla okumnandi kakhulu. Ayikudla okulomsoco. Adliwa ngezindlela ezimbalwa, ukutsheba isitshwala, loba sivutshiwe, loba engumcaba. Ukuthi kuze kutholakale amasi, loba izankefu, kuthatha uchago olunengi oluvuthiswayo kube sekulokhu kukhanywa umlaza. Pho-ke nxa igula elilamasi lingachitheka kumbe lihle life kuyabe kuyikulahlekelwa okukhulu kakhulu.  Umuntu olungileyo unjengegula elilamasi…

READ MORE