Inganekwane kaGogo

UNKAWU NENE LONGWENYA

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE UNkawu Nene LoNgwenya Inganekwane yethu lamhla bangane imayelana loNkawu Nene. Kuthiwa kudaladala, izinyamazana zisakhuluma, kwakulokuphilisana lokuhlalisana kuhle eguswini legangeni. UMama Nkawu wayehlala efundisa njalo elaya abantwabakhe oNkawu Dade, Nkawu Nana, Nkawu Bhudi loNkawu Nene ukuthi kumele bahlakaniphe, bangaqileki lapho eguswini. Wayesithi nxa omunye wabo angazithola…

READ MORE
IZAGA

UKUDLA USESULELA PHANSI NJENGENKUKHU

Ukudla usesulela phansi njengenkukhu yisaga esikhomba ukungabongi. Esintwini, sivame ukutshengisa ukubonga kwethu ngokukholisa lokho okuphakululwe kwabekwa phambi kwethu. Siqeda nje ukudla siyabonga. Akukhathalekile kumbe yikudla okuthandayo loba ongakuthandiyo; ukudla okukhwabithayo kumbe hatshi; okunengi loba okuluthwane. Uqeda ukudla uyabonga. Isisusela sesaga lesi esithi, ukudla umuntu esesulela phansi njengenkukhu sisukela lapha; ake ukhangele inkukhu ukubana idla njani.…

READ MORE
DEVOTIONALS

IMVAMA YIKUNGABONGI

Ku 1 USamuyeli 25:10, 11 sibala amazwi la. “Kwathi abantu bakaDavida sebefikile, bamnika uNabhali umbiko lo ngebizo likaDavida. Emva kwalokho balinda. UNabhali waphendula izinceku zikaDavida wathi, “Ungubani uDavida lowo? Ingubani indodana kaJese leyo na? Ngalezinsuku izinceku ezinengi ziyawabalekela amakhosi azo. Kungani kumele ngithathe isinkwa sami lamanzi, lenyama engiyihlabele abagundi bami, nginike abantu engingazi lapho abavela…

READ MORE
Literary Competitions

IZIGIGABA ZECOVID- 19 LODONSI LWAYO

Phandle kwakulomnyama ongabambeka ngezandla. Phakathi komnyama lo isidalwa esiyimi sasiphefumula nzima. Ikhanda lalingicacada angathi kulabantu ababengikhanda ngezando ezimbili, ngizwe sengathi seliqhekezeke phakathi kanti hatshi. Ubuso babuphakathi kwezigxingikazi ezazincedisa ukuthi ngiphefumule kuhle. Kwakungaziwa ukuthi  ngingaphinda ngiwadle ambele. Sasibabili amalunga emulini yakwethu, mina lomalume uSekaNcube esasilaliswe esibhedlela. Kwasekulamalanga amane sihlaselwe ngumkhuhlane mqedazwe lo okuthiwa yikhorona. Umalume yena…

READ MORE
Literary Competitions

UZUNGITHETHELELE SOMANDLA

Wayemi laphaya ensimini yabasebethule uHardlife, ebambelele uthango lwayo. Wawabuka amathuna amathathu ayematsha elokhe elamaluba phezulu, sengitsho lamahlamvu omlahlabantu ayengakathintitheki. Wasusa amehlo akhe wawabeka emathuneni amabili ayesemadala esevalwe butshani obabubude, qede wanikina ikhanda. Wawasusa njalo amehlo lapho wawahlabisa duze lalapho ayemi khona okwakulethuna elingalingani lamanye, kwazise lelo lalingelengane. Yafutha ngamandla inhliziyo yakhe, wazizwa zisehla ngezihlathi ezendoda…

READ MORE