Inganekwane kaGogo

USikhukhukazi LoKhozi

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA Inganekwane yethu yalamhla bangane bakaGogo imayelana loSikhukhukazi loKhozi. Kuthiwa kudaladala izinyamazana lezinyoni kusakhuluma, izinyoni zonke zazilobuhlobo njalo zizwanana. Abanye abangane abakhulu kwakuyimuli kaQhude lemuli kaKhozi. Babenxusana bakholise bendawonye njalo bebolekana konke nje okubolekwanayo. Kwakusithi ngesikhathi sokutshisa izinsiba zibatshisele kakhulu. UKhozi wayelensingo ebukhali ayegunda ngayo lezozinsiba ezingaswelekiyo…

READ MORE
DEVOTIONALS

HLAKANIPHA, WAKHELE EDWALENI

Umbhalo: “Lowo owezwayo amazwi ami la awenze unjengendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo edwaleni” uMathewu 7:24. Kulenganekwane yesiNgisi eyayixoxwa ukufundisa abantwana ngokuhlakanipha. Kuthiwa kwakulengule ezintathu, zifuna ukwakha izindlu zazo. Eyokuqala yayadinga utshani yakha masinyane indlu yayo yaqeda. Yathokoza ukubana isilendlu. Eyesibili layo yadinga izigojwana yakha ngesikhekhekhe, yaqeda. Layo yajabula ukuba isilendlu yayo. Kwathi le eyesithathu yacabangisisa…

READ MORE
IZAGA

Umangoye Selala Eziko

Isaga esithi Umangoye selala eziko sitshiwo nxa kukhulunywa ngendlala ekulowo muzi. Ngemfanelo, umangoye kasondeli eziko ngoba kuyatshisa lapho. Kuhlala kubaswe umlilo. Kwamanye amaziko kulegojana eligejwa phakathi laphakathi kweziko ukuze lanxa umlilo ucinywa kusale kulamalahle atshisayo azaphemba umlilo ngelanga elilandelayo. Ngakho-ke, iziko yindawo ehlala itshisa nje loba ikhudumala. Angeke-nje alale eziko umangoye kutshisa loba kukhudumala ngoba…

READ MORE
Literary Competitions

IZIGIGABA ZECOVID- 19 LODONSI LWAYO

Phandle kwakulomnyama ongabambeka ngezandla. Phakathi komnyama lo isidalwa esiyimi sasiphefumula nzima. Ikhanda lalingicacada angathi kulabantu ababengikhanda ngezando ezimbili, ngizwe sengathi seliqhekezeke phakathi kanti hatshi. Ubuso babuphakathi kwezigxingikazi ezazincedisa ukuthi ngiphefumule kuhle. Kwakungaziwa ukuthi  ngingaphinda ngiwadle ambele. Sasibabili amalunga emulini yakwethu, mina lomalume uSekaNcube esasilaliswe esibhedlela. Kwasekulamalanga amane sihlaselwe ngumkhuhlane mqedazwe lo okuthiwa yikhorona. Umalume yena…

READ MORE
Literary Competitions

UZUNGITHETHELELE SOMANDLA

Wayemi laphaya ensimini yabasebethule uHardlife, ebambelele uthango lwayo. Wawabuka amathuna amathathu ayematsha elokhe elamaluba phezulu, sengitsho lamahlamvu omlahlabantu ayengakathintitheki. Wasusa amehlo akhe wawabeka emathuneni amabili ayesemadala esevalwe butshani obabubude, qede wanikina ikhanda. Wawasusa njalo amehlo lapho wawahlabisa duze lalapho ayemi khona okwakulethuna elingalingani lamanye, kwazise lelo lalingelengane. Yafutha ngamandla inhliziyo yakhe, wazizwa zisehla ngezihlathi ezendoda…

READ MORE