Inganekwane kaGogo

UPHAPHI LOKUNGALALELI

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE Bangane bakaGogo, inganekwane yethu yalamhla ilesifundo esiyinqaba. UKhulu uGatsheni wayebathanda kakhulu abazukulu bakhe bonke, ehlala ebafundisa okuqakathekileyo empilweni, ebafundisa ukuba ngabantu abalobuntu, njalo ebalaya. Wayebafundisa amalibho ukuze babe lezingqondo ezibukhali ezicabanga masinyane. Abanye abazukulu bakaKhulu Gatsheni, babehlala eduze balalele, babe sebesenza njengokutsho kukaKhulu. Abanye njalo…

READ MORE
NOTICES

IMIBIKO

UMNCINTISWANO WOKULOBA INDATSHANA EMFITSHANE NGESINDEBELE Mthwakazi omuhle, nanti ithuba lokuthi ulobe unonise isiphala solimi lwakho! Gagadlela lelithuba ubalelwe kulabo abaphehla ilifa lalamuhla lelakusasa. Loba INDATSHANA EMFITSHANE ngesiNdebele esicacileyo. INDATSHANA yakho ingaba lamabala aphakathi kwe 700 kusiya ku2000. Okukhulu ngumnkantsho wayo.  Zikhethele udaba oluphathelene lalokhu okwenzakalayo empilweni yalamhla ulobe indatshana yakho ngakho.  INDATSHANA yakho ayibe ngumsebenzi…

READ MORE
IZAGA

Amanzi ezwiwa ngodondolo

IZAGA Umuntu ohamba ephethe udondolo luba yisikhali esisizayo kakhulu ngezindlela ezinengi. Kuthi loba efika emfuleni ogelezayo engabonisisi ukuba kambe ungabe utshona okunganani, kamani aphongubhudlukela nje engena emanzini. Uqala axhonxe ngalo udondolo lwakhe abesebona ngalo ukuthi kambe amanzi manengi okungakanani. Ubona ngalo ukuthi kambe kuyachapheka na. Nxa udondolo lungahle lutshone ntwa uyalimuka ukubana ukuchapha kungaba yingozi,…

READ MORE
Vuka Mntomtsha!

VUKA MNTOMTSHA!!

Intandane izwela kwabanye Isaga lesi sande ukutshiwo siqondiswe emuntwini ongabe ephakathi kokuhawula mhlawumbe lokuzidela ngoba ebona sengathi akukho okungamsiza. Ikanti-ke banengi abakhula bezintandane kodwa benze kuhle kakhulukazi empilweni. Phela sasibone sengathi abantwana abaphumelelayo abenza kuhle yilabo abalabazali ababanakekelayo, ababapha konke abakuswelayo. Abanye abanjalo basuka behluleke ngoba bezitotoza besenzelwa konke. Ongelabani uyaphumelela ngokuzimisela lokubekezela lokuhlakanipha. Uba…

READ MORE