DEVOTIONALS

HLAKANIPHA WAKHELE EDWALENI

Umbhalo: “Lowo owezwayo amazwi ami la awenze unjengendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo edwaleni” uMathewu 7:24. Kulenganekwane yesiNgisi eyayixoxwa ukufundisa abantwana ngokuhlakanipha. Kuthiwa kwakulengulube ezintathu, zifuna ukwakha izindlu zazo. Eyokuqala yayadinga utshani yakha masinyane indlu yayo yaqeda. Yathokoza ukubana isilendlu. Eyesibili layo yadinga izigojwana yakha ngesikhekhekhe, yaqeda. Layo yajabula ukuba isilendlu yayo. Kwathi le eyesithathu yacabangisisa…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

UNKAWU NENE LONGWENYA

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE UNkawu Nene LoNgwenya Inganekwane yethu lamhla bangane imayelana loNkawu Nene. Kuthiwa kudaladala, izinyamazana zisakhuluma, kwakulokuphilisana lokuhlalisana kuhle eguswini legangeni. UMama Nkawu wayehlala efundisa njalo elaya abantwabakhe oNkawu Dade, Nkawu Nana, Nkawu Bhudi loNkawu Nene ukuthi kumele bahlakaniphe, bangaqileki lapho eguswini. Wayesithi nxa omunye wabo angazithola…

READ MORE