Vuka Mntomtsha!

Ikusasa Lisezandleni Zakho

VUKA MNTOMTSHA! Ubunzima bempilo abubonakali uma usemncane. Lokho ngizibonele kweyami Impilo. Konke engangikufuna ngangikutholelwa ngabazali. Okwami kwakuyikulala, ngivuke, ngidle, ngiye esikolo, ngidlale, ngilale njalo. Sengikhulile. Impilo ayisafani lakuqala ngisesengumntwana. Amehlo asebona ubuhlungu lokukhathazeka kwabazali, abebengifihlela bona ngoba bengingeke ngizwisise. Sengikubonile ngakholwa ukuba ikusasa lisezandleni zami. Amehlo avuleka ngo2018, ngesikhathi ngisenza imfundo yami ye-A level. Imali…

READ MORE
IZAGA

Ukuhlonipha

UBUNTU ‘Ihlonipha lalapho engayikwendela khona’. Lesisaga sivame ukutshiwo nxa kukhuthazwa inhlonipho, ukuthi wonke umuntu uyahlonitshwa. Pho, intombi yande ukubonisa inhlonipho yayo ikakhulu kwabozala. Besekutshiwo-ke kukhuthazwa, ukubana kumele itshengise inhlonipho emuntwini wonke, lalapho engasoze yendele khona. Inhlonipho ifundiswa abantwana bebancane ukuze ikhule lamanono ayo. Bayafundiswa abantwana ukuhlonipha abazali, abadala kulabo, lokuthi bahloniphane bona ngokwabo. Umuntu ohlonipha…

READ MORE
IZAGA

Ukuba ngumkhaza

IZAGA Kudala ngisemfitshane sasisithi singavakatshela epulazini likaKhulu lathi amantombazana keseluse izimvu, njalo sibambele kusengwa. Sasiyibona imikhaza ezifuyweni nxa sezilesikhathi zingayanga edibheni. Umkhaza yisibungwana esimunya igazi lezifuyo. Nxa zisegangeni zidlephuna uhatshi, loba nxa zilele emithunzini ziphumula, izibungwana lezi aziphuzi ukunamathela ezifuyweni ukuze zizitike ngegazi lezifuyo. Umkhaza uyaluma isifuyo ukopele impela ngomlomo wawo uwomele nko. Uyakuthola-ke okuyimikhaza…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

UMpisi Ulingisela UMvundla

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE Inganekwane yethu yalamhla bangane imayelana loMvundla loMpisi; lomvuzo wokulingisela lokho umuntu angelaqiniso lakho. Kuthiwa kudaladla izinyamazana zisakhuluma, uMvundla wayesaziwa ngokuhlakanipha. Wayengusomaqidlana, uphunyuka bemphethe. Wayengakhathali kumbe ngumngane wakhe kumbe yisitha sakhe. Wayekhathalela usapho lwakwabo kuphela zwi. Zinengi izinyamazana ezazifisa ukuba ngumngane kaMvundla, zithanda amacebo akhe akhaliphileyo.…

READ MORE
DEVOTIONALS

Vala Omubi Angangeni

UMUSA WANSUKU ZONKE “Okokucina, bazalwane, konke okuliqiniso, konke okulesithunzi, konke okulungileyo, konke okuhlambulukileyo, konke okuhle, konke okubukekayo – uma ulutho luluhle kakhulu loba lubongeka – cabangani ngezinto ezinje” kwabaseFiliphi 4:8 Kulezi insuku kulokukhala endaweni zonke jikelele ngentsha esingene yacwila ezenzweni eziletha uhlupho ezinjengokudakwa lokusebenzisa izidakamizwa zemihlobohlobo ezimbi kakhulu. Yizinto ezibuyisela umsebenzi wesikolo emuva zidale ingxabano…

READ MORE