DEVOTIONALS

Ziyamaz’ UMalusi

UMUSA WANSUKU ZONKE Kulengoma edumileyo esiyihlabela siyikholise siginqe tshitshi. Ithi yona,  Ziyamaz’ uMalusi Ziyamaz’ ubaba wazo Nguye oziholayo … Izimvu ziyamazi umalusi wazo ngoba uyazalusa njalo uzikhokhelela emadlelweni amahle abuye ayezinathisa amanzi ziphile kuhle. Umalusi oqondileyo uyazivikele ezitheni. Uyazinakekela abone ukubana ubuyela lazo esibayeni zizonke azivalele kuhle. Lami ngake ngelusa kudala ekhaya. Thina-ke sasizithinta singemuva…

READ MORE
IZAGA

Ukuba Ngumuntu

UBUNTU “Uthi wenzeni umfokazana loya? Uvele kasimuntu!” “Ngumuntu sibili owenze lesosiga? Hayi-bo!” “Bakithi, vele akulamuntu laphayana! Oqotho sibili.” “Ubani? Akumangalisi. Lubhedani loluyana. Umuntu ngumfowabo lo osebenza edolobheni.” Siyabezwa abantu njalonjalo bekhuluma kanje lokunye okunengi. Umuntu uyini kanti? Lowo okuthiwa ngumuntu ngonjani hlabezulu? Ikanti kulalo umuntu kodwa okuthiwa kasimuntu. Ngonjani lowo? Sonke isidalwa esinjengawe lami singumuntu.…

READ MORE
Vuka Mntomtsha!

Ukutshikatshika

VUKA MNTOMTSHA! Ukutshikatshika yimpilo. Ayikho into enhle ekhithika ezihlahleni njengamahlamvu. Yonke into enhle, elusizo, iyaginqelwa. Ezweni lakithi, umkhonomi uyabheda. Sekuleminyaka amandastri, izibhedlela, ezokulima, emahofisini amakhulu, lezikolo ngokwazo kungekho okujuluka saluju lwenyosi. Sekuleminyaka abazali lezihlobo betshaya umpululu, kugiywe kuthatshelwa umuntu omutsha ophumelele kuzifunda zakhe ekolitshini loba enyuvesithi. Uyabe esethole isicoco sakhe esihle. Kodwa, ukuthola umsebenzi ofaneleyo…

READ MORE
IZAGA

Inhlanzi Itshelwe Ngamanzi

IZAGA Isaga esithi inhlanzi itshelwe ngamanzi sande ukutshiwo nxa kuhlekwa umuntu obezithemba loba eziqakisa. Inhlanzi iphila kuhle emanzini. Emanzini kusekhaya impela. Iyathokoza, intsheze, itshelele njalo iphile kuhle. Sewake wabona inhlanzi ilapho okungelamanzi? Iyahawula. Iyabhinqika, izame kodwa kungavumi ukuntsheza ngoba ingekho emanzini, okulikhaya layo. Ingahlala okwesikhathi ingekho emanzini iyafa lokufa ngoba phela iphefumula kuhle nxa isemanzini.…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

UNdlovu loMvundla

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE Inganekwane yethu yalamhla bangane imayelana loNdlovu lezigigaba zakhe loMvundla. Kuthiwa kudaladala izinyamazana zeganga zisakhuluma, zonke ezeguswini zazizwanana kakhulu. Zazihlala zisizana zizwelana kulokuthula phakathi kwazo. Kodwa kwakusenzeka enye iphongwehluka kwezinye yenze izinto ezimbi ezingamukelekiyo kuzinyamazana ezinengi. Lokho yikho okwenziwa nguMdala uNdlovu. Wasuka wazibona ubukhulu, waziqhenya ngabo.…

READ MORE