IZAGA

UKUDLA USESULELA PHANSI NJENGENKUKHU

Ukudla usesulela phansi njengenkukhu yisaga esikhomba ukungabongi. Esintwini, sivame ukutshengisa ukubonga kwethu ngokukholisa lokho okuphakululwe kwabekwa phambi kwethu. Siqeda nje ukudla siyabonga. Akukhathalekile kumbe yikudla okuthandayo loba ongakuthandiyo; ukudla okukhwabithayo kumbe hatshi; okunengi loba okuluthwane. Uqeda ukudla uyabonga. Isisusela sesaga lesi esithi, ukudla umuntu esesulela phansi njengenkukhu sisukela lapha; ake ukhangele inkukhu ukubana idla njani.…

READ MORE
IZAGA

UMANGOYE SELALA EZIKO

Umangoye Selala Eziko Isaga esithi Umangoye selala eziko sitshiwo nxa kukhulunywa ngendlala ekulowo muzi. Ngemfanelo, umangoye kasondeli eziko ngoba kuyatshisa lapho. Kuhlala kubaswe umlilo. Kwamanye amaziko kulegojana eligejwa phakathi laphakathi kweziko ukuze lanxa umlilo ucinywa kusale kulamalahle atshisayo azaphemba umlilo ngelanga elilandelayo. Ngakho-ke, iziko yindawo ehlala itshisa nje loba ikhudumala. Angeke-nje alale eziko umangoye kutshisa…

READ MORE
IZAGA

Siphundu Awuboni

Yonke into ebonayo ibona ngamehlo. Akukho okubona ngamakhala kumbe ngendlebe. Amehlo asekhanda phambili ngaphansi kwesiphongo. Isiphundu sona sisemuva kwekhanda. Akekho obona ngesiphundu. Isiphundu siyabe sifulathele. Kuvamile ukuthi nxa abantu benyeya umuntu loba bekhuluma beceba okubi ngaye, bangafuni ukuthi abezwe loba ababone. Kuyenzeka kwesinye isikhathi bamhleke umuntu engababoni ngoba bengemuva kwakhe. Kuyenzeka banyaze bamkhombe ngeminwe bemeyisa…

READ MORE
IZAGA

Ukuzala Yikuzimbela

Isaga lesi sande ukutshiwo ngumuntu omdala ebonga umntanakhe ngokuthile ayabe emenzele khona. UMaSibanda wathi ezihlalele emkulwini wakhe ekhaya lakhe wezwa izinja zikhonkotha. Waphuma wema emnyango. Wabona indodana yakhe eyayisebenza edolobheni isiza isisitheka ithwele umgodla omkhulu eyafika yawethula phambi kwakhe. Kwaphuma kuwo ingubo enhle, izigqoko, izicathulo, lezifela emlonyeni. Yamtshela njalo indodana ukuba kumele ibophe inqola iyelanda…

READ MORE
IZAGA

Indwangu Zihlekana Iziphongo

Isaga lesi sivame ukutshiwo nxa kuhlekwa loba kukhulunywa ngomuntu ovama ukuhleka abanye mhlawumbe ngokuthile okungakuhle kubo, ikanti laye   ulephutha elifanayo. Kuthiwa indwangu zazidlala, kwasekusithi enye yananzelela ukuthi umngane wayo ulesiphongo. Yaqala ukumhleka ngaleso siphongo umngane wayo, kwaze kwathi unina wahamba laye umahleka lo lapho okwakulesiziba samanzi, wafika wathi abuke isithombe sakhe. Wamangala ebona isithunzi sakhe…

READ MORE