NOTICES

UMNCINTISWANO WOKULOBA INGWALO  ZABANTWANA

Sithanda ukukwenzela amhlophe bonke abalobo abangene kulo umncintiswano ngoba belesifiso sokunonisa ulimi lweSiNdebele lokulobela abantwana. Kuhle kakhulu lokho. Siyakhuthaza ukuba abalobi baqhubeke beloba. Kabazame njalo ukulolonga izindaba zabo ngoba zilawo umnkantsho ongakholiseka kungagqulwa ithambo. Nanku okunanzelelwe ngabahlungli bezindaba. Imibono Yabahlunguli Iqonde Bonke Abalobi Kuqakathekile ukulandela iziqondiso zomncintiswano. Inengi litshaye indiva iziqondiso zokuloba. Lokho kwenza umlobi…

READ MORE
NOTICES

ISIPHO ZEZINGWALO

Inhlanganiso yeBCMN Literary Trust yapha izikolo ezilitshumi lambili isipho sezingwalo zelitharetsha ezingamatshumi amabili kusikolo sinye ngasinye, emkhonweni weMatabeleland South. Lapha sibona umphathi wendlu yezingwalo eMatopo High School, uNkosikazi Sichelesile Similo Ndlovu; kunye  loMnu. L Nyathi oyinhloko yohlangothi lwezifundo zesiNdebele; lababalisi ababili, uMnu. M Q Moyo, loMnu. S Nkomo.  Sithemba abafundi bazakhuthazeka ukubala izindaba ezilomnkantsho, njalo…

READ MORE
NOTICES

UMNCINTISWANO WOKULOBA INGWALO  ZABANTWANA

Mthwakazi omuhle, nanti ithuba lokuthi ulobe unonise isiphala solimi lwakho! Gagadlela lelithuba ubalelwe kulabo abaphehla ilifa lalamuhla lelakusasa. Kulezigaba ezimbili kulo umncintiswano. Ungalobela abantwana abasebangeni lika Gredi 1 kusiya ku3. Ulakho njalo ukuthi ulobele abantwana abasebangeni lika Gredi 4 kusiya ku7. Ibanga lika Gredi 1 – 3 Loba INDABA YABANTWANA ngesiNdebele esicacileyo, ngolimi olulingene lelibanga…

READ MORE
NOTICES

AMAZWI KAMGCINISIHLALO UJOHN MASUKU

Thina abenhlanganiso yeBarbara Clara Makhalisa-Nkala Literary Trust (BCMNLT) sithi, “Amhlophe athe nke kini lonke mahlabezulu ngokungena ezijonge ukuphakamisa lokulondoloza ulimi lweSindebele. Selokhu yasungulwayo iTrust, isidinde izingwalo eziyisithupha isebenzelana kumnyaka omutsha ku2023, singabaphilileyo ngomusa kaNkulunkulu.” Siyalibonga kakhulu ngosekelo lwenu kunhlelo zethu leRadiant Publishing. Ikhuphe lezindatshana ezinengi eziphathelene lezigigaba zeCovid-19. Bona ezinye zakhona kuWebsite. Zinengi inganekwane zabantwana, ezikhuthaza abatsha,…

READ MORE