NOTICES

Adjudication: Ndebele Plays 2022

Imibono Ngemidlalo Yonke Jikelele Abalobimdlalo baveze ukuthi balesifiso sokuloba imidlalo yesiNdebele lokuthuthukisa ulimi, lokhu kuvezwa linani lemidlalo engenileyo, elitshumi lantathu. Inani leli ligoqela lemidlalo emibili engasangenanga emncintiswaneni ngoba ilamabala amalutshwana kulalawo ayeqanjiwe angu20,000 loba edlula lapho. Abalobimdlalo abanengi benelisile ukucupha izehlakalo zabo ezintweni ezenzakala kulezinsuku, ezinjengalezi: izigigaba zeCovid, ukuhlukunyezwa kwabesifazana lamalungelo abo, ukuhlukuluzeka komntwana oyinkazana,…

READ MORE
NOTICES

Intengo Yezingwalo zeRadiant Publishing

Ingwalo ZeSiNdebele SITHINI ISINDEBELE?                     Isaac  N Mpofu                                              $10 UMKHOSI WENHLIZIYO                 Olivia Mahwaya Sibanda                               $12 UHAMBO LWEMPILO                      Lindani Phiri                                                   $12 GIYA -GIYA!                                       Compiler & Editor: Barbara Nkala                $15 IZINYAWO ZAYIZOLO                      Tsitsi Nomsa Ngwenya                                  $10 THAPH’ ULUJU                               Compiler & Editor: Barbara C Nkala              $10 Izingwalo ZesiNgisi RAINBOW AFTER A…

READ MORE
NOTICES

Siyaphambili Onyakeni Ka2022

Kithi sakhula sithanda kakhulu omunye uBaba omncane owayevame ukusihlekisa nxa esethatshiswe ngomunye emulini owenze kuhle, akhulume ngokutshiseka ebobotheka athi, “SIYA PHAMBILI!”  Sakhula-ke sesimbiza ngalawo mazwi aba libizo lakhe lokusoma. Kodwa lathi-ke kuvamile ukuthi sitsho lapho okulomphumela omuhle ukuthi, “Siyaphambili!” Loba besiphila impilo yokuvikana leCovid-19 kuyole iminyaka emibili edlulileyo selokhu sasungula iTrust le, siyambonga uJehova ngokusivikela…

READ MORE