UBUNTU

Ubuntu bethu buzibonakalisa ngezindlela ezinengi ezahlukeneyo. Ubuntu bethu ngobethu thina abantu. Okunye esiyikho lokwenza kwethu kungakhanya sengathi yibuqaba kwabanye abantu bezinye izizwe kanti hatshi, yibo ubuntu bethu. Labo balezabo izindlela abahloniphana ngazo. 

Ubuntu bethu buthi nxa umntwana ephakathi kwabadala, kumele aguqe phansi loba aquthe phansi loba ahlale phansi. Yiyo inhlonipho. Sasibezwe abadala bekhalimela abantwana besithi, “Ungabomela abadala wena!” Kuyabe sekungani umntwana usuke waqhudelana lababadala. 

Nxa kufika owemzini kumele umntwana aphange aye guqa abingelele. Loba sihlangana labantu esibaziyo endleleni, kuhle onguye omncane azibuthe ngenhlonipho abingelele, hatshi ukumane agudlane lomdala endleleni nje. Ukuzibutha lokhu akutsho ukuthi votshololo phansi. Kutsho isimo somzimba esibonisa inhlonipho, hatshi ubuqhalaqhala. 

Ubuntu bethu buthi nxa ubonisa inhlonipho umuntu omdala awumkhangeli ngqo emehlweni njengalokhu okufunwa ngabeLungu, lempilweni le yalamhla. Okukhulu yikuthi sihlakaniphe senze okuswelakalayo lapho esikhona.

Ubuntu bethu buthi abantu abadala akuqalwa ukubabiza ngamabizo abo bhadla. Ongangobaba ngubaba. Ongangomama ngumama. Ongangokhulu ngukhulu, njalonjalo. Esikhula labo bebadala kulathi ngodadewethu labanewethu, osisi labobhudi. Inhlonipho esilayo ebazalini bethu ngekhaya yiyo njalo esiyitshengisa esihlangana labo empilweni loba bengayisizo izihlobo zethu. Lebazalini, umntwana ohlangana laye ngowakho. Impilo iyonakala ngoba abazali sebesesaba ukukhuza abantwana bephambana labo besenza ububi njalo bekhuluma amanyala lezibozi. Ubuntu bethu buthi lo engimthola eganga kufanele ngimkhuze, ngimlaye ngoba ngumntanami laye. Nxa sibadedela besiba ngumhlambi kazalusile, yikho ukufa kwesizwe. Yikho ukutshabalala kobuntu bethu.

Ubuntu bethu buthi isisu somhambi asinganani, singangophondo lwempunzi. Asingesabi ukusiza izihambi. Asingesabi ukubutha izintandane emindenini yethu. Asingesabi ukwenza okuhle. Ubuntu bethu buthi yenza komunye lokho ofisa akwenze kuwe labakho (uMathewu 7:12). 

Asibulondeni sibuqakise ubuntu bethu.

Barbara Nkala