UMUSA WANSUKU ZONKE

Kulezi insuku sihlezi sibabaza ngabethu abathandekayo abasitshiyayo. Phose usuku ngosuku uzwa kubikwa usizi lapha lalaphaya! Ezimfeni lapha ngivame ukulalela nxa izihlobo labangane labanye nje sebefakaza ngalo oselele. Mahle kakhulu wonke amazwi akhulunywayo. Kokunye ukuncoma kwakhona kwedlula amalawulo ucine ubobothekela ngaphakathi uvume ukubana impela oselele kalasici. Kodwa kokunye ubone ukholwe ukubana umuntu ubongwa esefile. Abanye bakhuluma bebabaza ukholo lwakhe osehambile. Kodwa abanye bababaza izenzo ezinhle ezimangalisayo azenzileyo lo oselele.

Sike sasala sesixoxa ngakho ukuthi kanti okukhulu yikuphi, ukholo olugxilileyo kumbe izenzo ezinhle kakhulu. Ukhona ophendule wathi, “Yebo kambe, ukholo olulempande ezigxilileyo luqakathekile kakhulu okudlula izenzo ezinhle ezimangalisayo. Ngoba, nxa umuntu elokholo oluzikileyo, uvele engumuntu owenza okuhle kodwa okuthokozisa iNkosi. Ukwenza okuhle kuvele kube yimpilo yakhe yansuku zonke. Kuhamba ndawonye.” Wasesekelwa ngomunye owathi impela lokho kuliqiniso elipheleleyo, ngoba umuntu olokholo ngowazi iNkosi uNkulunkulu. Lowo ngothanda iNkosi uNkulunkulu. UNkulunkulu uluthando. Umuntu olothando kazifuneli okwakhe zwi. Ulomusa

Siyabala eNcwadini ukuthi, “…loRahabi isifebe konje kabalwanga njengolungileyo ngalokho akwenzayo lapho anika izinhloli indawo yokulala wabuya wazikhupha ngenye indlela na? Njengoba umzimba ongelamoya ufile, ngokunjalo ukukholwa okungelamisebenzi kufile” uJakhobe 2:25, 26. Siyezwa ukubana abantu labo ababekhuzwa bexwayiswa nguJakhobe ngabantu ababezincoma kakhulu ngokholo lwabo, kodwa bechukuluza abantu abaphila labo bengabatshengisi umusa lothando. URahabi wesaba ukuveza izinhloli ezazingene emzini wakhe. Kathandanga ukuziveza ngoba zazizabulawa. Wakholwa ukuba angazifihla inhloli lezo zazizaphepha. Kwaba yisenzo esihle leso kuNkulunkulu. Yikho nje kulalobu bufakazi ngaye. Umzimba osuphunyukwe ngumoya usuyisidumbu nje. Yikho-ke lokholo olungelazenzo ezibonakalayo, eziphilayo, lunjengesidumbu. Lufile.

Wena-ke, olwakho ukholo lumi njani? Kambe empilweni wenza okuhle njalo usiza abantu ngezindlela ezinengi, uthemba ukuthi ngaleyondlela uzangena embusweni weNkosi? Izenzo nxa zizodwa azingeke zisuse isono semvelo kuwe. Yimpilo eyize leze leyo. Kuthatha ukuthi ube lokholo oluzikileyo, Lona luvele nje lukufuqe ukuthi wenze okuhle okulungileyo. Izenzo ezinhle zilungile, kodwa ukholo luyinqaba.

Barbara Nkala