Inganekwane kaGogo

USikhukhukazi LoKhozi

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA Inganekwane yethu yalamhla bangane bakaGogo imayelana loSikhukhukazi loKhozi. Kuthiwa kudaladala izinyamazana lezinyoni kusakhuluma, izinyoni zonke zazilobuhlobo njalo zizwanana. Abanye abangane abakhulu kwakuyimuli kaQhude lemuli kaKhozi. Babenxusana bakholise bendawonye njalo bebolekana konke nje okubolekwanayo. Kwakusithi ngesikhathi sokutshisa izinsiba zibatshisele kakhulu. UKhozi wayelensingo ebukhali ayegunda ngayo lezozinsiba ezingaswelekiyo…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

INDODA ELIHAGA

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA Lamhla bangane bakaGogo inganekwane yethu imayelana lendoda eyayilihaga. Indoda le yayiligovu elibi, iyisihwaba. Ibizo layo lalinguGovu. UGovu wayelomfazi labantwana abathathu.  Kwasuka kuleyo ndawo kwaba lendlala enkulu. Izulu kwasekuleminyaka emibili lingani ngemfanelo. Ngakho kwakungelalutho emasimini. Abantwana basebesidla inqweqwe zomlomo.  UGovu wayephuma njengabanengi esithi uyadinga okungasiza abantwana, kodwa…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

UMVUNDLA LOSILWANE

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA Inganekwane yethu yalamhlanje bangane bakaGogo imayelana loMvundla loSilwane. Kuthiwa kudaladala amatshe esancwebeka, uSilwane nguye owayeyinkosi yazo zonke izinyamazana eguswini. Wayebusa kuhle, elothando, lesihawu, lokunakekela. Kodwa kwafika isikhathi sokuba afe esegugile, kwasekusala kubusa omunye umfowabo yena owayengelazwelo, lothando. Wayelochuku olwesabekayo kuzo zonke ezinye izinyamazana zeguswini. Yayingasamenywa lemihlangano…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

UKhanka LoNja

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA Bangane bakaGogo, inganekwane yethu yalamhlanje imayelana loKhanka lomzawakhe uNja. Kambe bokhekhe liyakwazi nje ukuthi izinyamazana lezi zozimbili zikumuli yinye? Ziyahambelana ukubunjwa kwazo. Kodwa amakhanka ahlala egangeni lezinye izinyamazana, ikanti izinja zona zihlala labantu emizini yabo. Kuthiwa-ke kudaladala izinyamazana zisakhuluma, uNja wasuka wayavakatshela umzawakhe egangeni lapho ayehlala…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

INGANEKWANE Ubunyonyo loNtethe

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA Namhla bangane bakaGogo ngiliphathele inganekwane kaBunyonyo loNtethe. Kuthiwa laba babezwana kakhulu. Babehlala bedlala bonke ezokukhwenyeza lokweqayeqa, bayedinga izithelo lokudla okumnandi bebonke, bazitike izisu zibe bomvu. Basuke baye emthonjeni bayenatha amanzi babe sebevalelisana sebesiyalala. Kwakulomahluko owodwa phakathi kwabo. UBunyonyo kwakusibakhona izikhathi lapho ayengelaso isikhathi sokudlala, esithi kusamele…

READ MORE