Inganekwane kaGogo

UMpisi Ulingisela UMvundla

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE Inganekwane yethu yalamhla bangane imayelana loMvundla loMpisi; lomvuzo wokulingisela lokho umuntu angelaqiniso lakho. Kuthiwa kudaladla izinyamazana zisakhuluma, uMvundla wayesaziwa ngokuhlakanipha. Wayengusomaqidlana, uphunyuka bemphethe. Wayengakhathali kumbe ngumngane wakhe kumbe yisitha sakhe. Wayekhathalela usapho lwakwabo kuphela zwi. Zinengi izinyamazana ezazifisa ukuba ngumngane kaMvundla, zithanda amacebo akhe akhaliphileyo.…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

Ubuthutha BukaNkawu Nene

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE Inganekwane yethu yalamhla bangane bakaGogo imayelana lobuthutha bukaNkawu Nene. Ubuthutha bangane buyalimaza. Bubi. Umuntu oyisithutha kwesinye isikhathi wenza into elimazayo ecabanga ukuthi uhlakaniphile, athi qaqabu sekuvele ingozi engasasizeki. UNkawu Nene wayephila emulini yezinkawu, eloyise, lonina kunye labafowabo. Abazali babebakhulisa kuhle abantwababo bebalaya kokuphela. Abanye babelalela…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

UNKAWU NENE LONGWENYA

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE UNkawu Nene LoNgwenya Inganekwane yethu lamhla bangane imayelana loNkawu Nene. Kuthiwa kudaladala, izinyamazana zisakhuluma, kwakulokuphilisana lokuhlalisana kuhle eguswini legangeni. UMama Nkawu wayehlala efundisa njalo elaya abantwabakhe oNkawu Dade, Nkawu Nana, Nkawu Bhudi loNkawu Nene ukuthi kumele bahlakaniphe, bangaqileki lapho eguswini. Wayesithi nxa omunye wabo angazithola…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

USIKHUKHUKAZI LOKHOZI

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE Inganekwane yethu yalamhla bangane bakaGogo imayelana loSikhukhukazi loKhozi. Kuthiwa kudaladala izinyamazana lezinyoni kusakhuluma, izinyoni zonke zazilobuhlobo njalo zizwanana. Abanye abangane abakhulu kwakuyimuli kaQhude lemuli kaKhozi. Babenxusana bakholise bendawonye njalo bebolekana konke nje okubolekwanayo. Kwakusithi ngesikhathi sokutshisa izinsiba zibatshisele kakhulu. UKhozi wayelensingo ebukhali ayegunda ngayo lezozinsiba…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

INDODA ELIHAGA

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA Lamhla bangane bakaGogo inganekwane yethu imayelana lendoda eyayilihaga. Indoda le yayiligovu elibi, iyisihwaba. Ibizo layo lalinguGovu. UGovu wayelomfazi labantwana abathathu.  Kwasuka kuleyo ndawo kwaba lendlala enkulu. Izulu kwasekuleminyaka emibili lingani ngemfanelo. Ngakho kwakungelalutho emasimini. Abantwana basebesidla inqweqwe zomlomo.  UGovu wayephuma njengabanengi esithi uyadinga okungasiza abantwana, kodwa…

READ MORE