Inganekwane kaGogo

UNKAWU NENE LONGWENYA

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE UNkawu Nene LoNgwenya Inganekwane yethu lamhla bangane imayelana loNkawu Nene. Kuthiwa kudaladala, izinyamazana zisakhuluma, kwakulokuphilisana lokuhlalisana kuhle eguswini legangeni. UMama Nkawu wayehlala efundisa njalo elaya abantwabakhe oNkawu Dade, Nkawu Nana, Nkawu Bhudi loNkawu Nene ukuthi kumele bahlakaniphe, bangaqileki lapho eguswini. Wayesithi nxa omunye wabo angazithola…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

USIKHUKHUKAZI LOKHOZI

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE Inganekwane yethu yalamhla bangane bakaGogo imayelana loSikhukhukazi loKhozi. Kuthiwa kudaladala izinyamazana lezinyoni kusakhuluma, izinyoni zonke zazilobuhlobo njalo zizwanana. Abanye abangane abakhulu kwakuyimuli kaQhude lemuli kaKhozi. Babenxusana bakholise bendawonye njalo bebolekana konke nje okubolekwanayo. Kwakusithi ngesikhathi sokutshisa izinsiba zibatshisele kakhulu. UKhozi wayelensingo ebukhali ayegunda ngayo lezozinsiba…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

INDODA ELIHAGA

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA Lamhla bangane bakaGogo inganekwane yethu imayelana lendoda eyayilihaga. Indoda le yayiligovu elibi, iyisihwaba. Ibizo layo lalinguGovu. UGovu wayelomfazi labantwana abathathu.  Kwasuka kuleyo ndawo kwaba lendlala enkulu. Izulu kwasekuleminyaka emibili lingani ngemfanelo. Ngakho kwakungelalutho emasimini. Abantwana basebesidla inqweqwe zomlomo.  UGovu wayephuma njengabanengi esithi uyadinga okungasiza abantwana, kodwa…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

UMVUNDLA LOSILWANE

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA Inganekwane yethu yalamhlanje bangane bakaGogo imayelana loMvundla loSilwane. Kuthiwa kudaladala amatshe esancwebeka, uSilwane nguye owayeyinkosi yazo zonke izinyamazana eguswini. Wayebusa kuhle, elothando, lesihawu, lokunakekela. Kodwa kwafika isikhathi sokuba afe esegugile, kwasekusala kubusa omunye umfowabo yena owayengelazwelo, lothando. Wayelochuku olwesabekayo kuzo zonke ezinye izinyamazana zeguswini. Yayingasamenywa lemihlangano…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

UKhanka LoNja

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA Bangane bakaGogo, inganekwane yethu yalamhlanje imayelana loKhanka lomzawakhe uNja. Kambe bokhekhe liyakwazi nje ukuthi izinyamazana lezi zozimbili zikumuli yinye? Ziyahambelana ukubunjwa kwazo. Kodwa amakhanka ahlala egangeni lezinye izinyamazana, ikanti izinja zona zihlala labantu emizini yabo. Kuthiwa-ke kudaladala izinyamazana zisakhuluma, uNja wasuka wayavakatshela umzawakhe egangeni lapho ayehlala…

READ MORE