Vuka Mntomtsha!

Qaphela Ukuhugelwa Kokubi Mntomtsha

VUKA MNTOMTSHA! Nyakenye kuke kwaba lezingxoxo ngezingxaki ezixaka abantu abatsha. Lamhla ngifisa ukuthi sikhangele enye yalezizingxaki okwaxoxwa ngazo ngoba kukhanya ziyamemetheka njalo zibadilizela phansi abatsha. Mhlawumbe kungasizakala othile umntomtsha owayengezwanga ngalokhu okwalandiswa ngabatsha esaxoxa labo enkundleni yabatsha. Siyasizwa isililo emakhaya, ezikolo, phakathi kwezakhamizi lasezweni lonke. Umkhosi uthi abatsha bamane babhudlukele etshwaleni obunathwa ngabantu abadali. Kuhlatshwe…

READ MORE
DEVOTIONALS

UMTHANDAZO ULIGUGU

UMUSA WANSUKU ZONKE Umthandazo uligugu. Umthandazo upha amandla. Umthandazo uyaphilisa. Zimbili izinto eziphakamisa umphefumulo empilweni yomKhristu; yikubala ilizwi, lokuthandaza kuNkulunkulu izikhathi zonke. Othi ungumlandeli kaJesu kodwa engazenzi lezizinto ulamanga. Siyawabona amandla omthandazo kanenginengi njalonjalo eBhayibhilini, besesikhuthazeka lathi.  Umthandazo uligugu elimangalisayo. UMosi lo-Aroni babezibhuqa phansi nxa abantu ababebakhokhela sebebahlamuka, bakhale uJehova. Wayebaphendula, abenzele abakucelayo, beseluqhubeka uhambo…

READ MORE
IZAGA

Indlela Ibuzwa Kwabaphambili

IZAGA Isaga esithi, ‘Indlela ibuzwa kwabaphambili’ yisaga esitsho ukuthi, umuntu ubuza kwabadala kulaye abalolwazi ukuthi enzeni ukuphumelela empilweni. Kudala kusaphilwa impilo yemakhaya lapho okwakulezindlela ezinkulu kunye lezindledlana, abantu babehamba imimmango emide ngenyawo. Loba umuntu esiyakhatshana kakhulu wayehamba ebuza, alayelwe, akhasabule, abuye abuze ukuze athathe kuhle ukuthi usendleleni eqondileyo, aze ayefika lapho aya khona. Abalayelayo babengalayela…

READ MORE
DEVOTIONALS

Impilo Entsha KuKhristu

UMUSA WANSUKU ZONKE Impilo Entsha KuKhristu Ngesikhathi sehlobo izihlahla zande ukuba lamahlamvu amahle, aluhlaza, acwazimulayo. Ayabe etshengisa impilo entsha njalo enhle. Kodwa, umumo womkhathi ungathi guqukiyani kusiya ngezigaba zomnyaka, ikakhulu ebusika, amahlamvu ezihlahla uthola eseguquke umbala eseluthuli loba umbala wodaka. Ayabe esemabi, esebunile, esetshwabhene. Acina ekhithika ngoba esefile engaseyiyo ingxenye yesihlahla. Laso isihlahla sisala sesimnyamana,…

READ MORE
DEVOTIONALS

Uhambo Lwempilo

UJehova uthi, “Manini emahlanganweni emigwaqo likhangele; libuze izindledlana ezindala, libuze lapho okulendlela enhle khona, lihambe ngayo, lizathola ukuphumula kwemphefumulo yenu” (uJeremiya 6:16). Impilo luhambo. Ukuqala komnyaka omutsha kufana lokuqala uhambo olutsha. Umuntu engakayifika lapho aya khona uhlangana lokunengi ohambeni lwempilo. Olunye uhambo luba luhle kakhulu, umuntu abone izinto ezinhle endleleni, kuthi lemota loba indiza loba…

READ MORE