DEVOTIONALS

U‘K’ omkhulu, lo‘k’ omncane

UMUSA WANSUKU ZONKE Bengibala indatshana thile kolunye ugwalo mayelana lowesifazana owayengezwa kuhle wasetshelwa ukubana uselekhensa okuthiwa yinon-Hodgkin’s lymphoma. EsiNgisini kuvamile ukuthi umkhuhlane wekhensa bawubize ngokuthi nguC omkhulu, ngenxa kokwesabeka kwawo. Umama lo waba lokukhathazeka okukhulukazi, wasethola ocingweni lwakhe umbiko owamkhuthazayo uvela kumzukulu wakhe owayesafundela ukuba ngudokotela. Umzukulu lo, uSuzana, owayephiwe ibizo lakhe wathi, “Babakazi, ngithandazela…

READ MORE
DEVOTIONALS

Ziyamaz’ UMalusi

UMUSA WANSUKU ZONKE Kulengoma edumileyo esiyihlabela siyikholise siginqe tshitshi. Ithi yona,  Ziyamaz’ uMalusi Ziyamaz’ ubaba wazo Nguye oziholayo … Izimvu ziyamazi umalusi wazo ngoba uyazalusa njalo uzikhokhelela emadlelweni amahle abuye ayezinathisa amanzi ziphile kuhle. Umalusi oqondileyo uyazivikele ezitheni. Uyazinakekela abone ukubana ubuyela lazo esibayeni zizonke azivalele kuhle. Lami ngake ngelusa kudala ekhaya. Thina-ke sasizithinta singemuva…

READ MORE
IZAGA

Ukuba Ngumuntu

UBUNTU “Uthi wenzeni umfokazana loya? Uvele kasimuntu!” “Ngumuntu sibili owenze lesosiga? Hayi-bo!” “Bakithi, vele akulamuntu laphayana! Oqotho sibili.” “Ubani? Akumangalisi. Lubhedani loluyana. Umuntu ngumfowabo lo osebenza edolobheni.” Siyabezwa abantu njalonjalo bekhuluma kanje lokunye okunengi. Umuntu uyini kanti? Lowo okuthiwa ngumuntu ngonjani hlabezulu? Ikanti kulalo umuntu kodwa okuthiwa kasimuntu. Ngonjani lowo? Sonke isidalwa esinjengawe lami singumuntu.…

READ MORE
Vuka Mntomtsha!

Ukutshikatshika

VUKA MNTOMTSHA! Ukutshikatshika yimpilo. Ayikho into enhle ekhithika ezihlahleni njengamahlamvu. Yonke into enhle, elusizo, iyaginqelwa. Ezweni lakithi, umkhonomi uyabheda. Sekuleminyaka amandastri, izibhedlela, ezokulima, emahofisini amakhulu, lezikolo ngokwazo kungekho okujuluka saluju lwenyosi. Sekuleminyaka abazali lezihlobo betshaya umpululu, kugiywe kuthatshelwa umuntu omutsha ophumelele kuzifunda zakhe ekolitshini loba enyuvesithi. Uyabe esethole isicoco sakhe esihle. Kodwa, ukuthola umsebenzi ofaneleyo…

READ MORE
IZAGA

Inhlanzi Itshelwe Ngamanzi

IZAGA Isaga esithi inhlanzi itshelwe ngamanzi sande ukutshiwo nxa kuhlekwa umuntu obezithemba loba eziqakisa. Inhlanzi iphila kuhle emanzini. Emanzini kusekhaya impela. Iyathokoza, intsheze, itshelele njalo iphile kuhle. Sewake wabona inhlanzi ilapho okungelamanzi? Iyahawula. Iyabhinqika, izame kodwa kungavumi ukuntsheza ngoba ingekho emanzini, okulikhaya layo. Ingahlala okwesikhathi ingekho emanzini iyafa lokufa ngoba phela iphefumula kuhle nxa isemanzini.…

READ MORE