IZAGA

Umnyama uyesabeka bakithi. Mina angiwuthandi umnyama, ngiyawesaba. Kudala khona ngisemncane ngangingaqali ukuphuma endlini ngingedwa, emnyameni, ikakhulu ekhaya emaphandleni. Umnyama uqukethe izinto eziyingozi esingaziboni kuhle ngoba kumnyama. Nxa uhamba emnyameni unganyathela inyoka ikulume ngoba ungayiboni. Ungakhutshwa ngamatshe. Ungahlatshwa yizigodo. Unganyela emagodini. Sithanda ukuhamba ekukhanyeni. Emnyameni kulezinyamazana eziyingozi njenge nyoka, lezinye ezimbi ezifana lempisi yona ethanda ukuhambahama ebusuku.

Nxa kuthiwa umuntu wesaba umnyama ongelampisi, kutsho umuntu oligwala. Ngumuntu ohlezi esesaba loba kungelalutho olwesabekayo. Umuntu ohamba emnyameni nxa esiyafika lapho ayakhona loba ebegcwele ukwesaba, ukhokha umoya isibili, ngoba ube ukade usesaba kodwa bekungekho okungakulimaza. Nxa umuntu ephongwesaba nje ufaniswa lomuntu owesaba impisi engekho, ukwesaba loba kungelalutho olwesabekayo. Umnyama olempisi ungabe usesabeka ngoba ingakulimaza. Kodwa umnyama ongelampisi ngumnyama ongelalutho olwesabekayo. Kuyabe Kumele umuntu akhulule, angaze aphongwesaba. Ungezwa ke nxa ube ukade usesaba ukuthi uzafeyila isifundo esithile, kodwa usipase; loba uthikaza ukuchapha umfula ogelezayo ubone engani uzawela, kodwa uchaphe kuhle; loba ukuthi uyecela emzalini ulutho oluthile usesaba ukuthi uzaluncitshwa, kodwa uluphiwe. Kulapho-ke esithi ube usesaba umnyama ongelampisi. Ube usesaba into engekho. Ube usesaba into ongayinqoba.

Qina, ume isibindi, ungesabi umnyama ongelampisi.

Barbara Nkala