IZAGA

Amanzi ezwiwa ngodondolo

IZAGA Umuntu ohamba ephethe udondolo luba yisikhali esisizayo kakhulu ngezindlela ezinengi. Kuthi loba efika emfuleni ogelezayo engabonisisi ukuba kambe ungabe utshona okunganani, kamani aphongubhudlukela nje engena emanzini. Uqala axhonxe ngalo udondolo lwakhe abesebona ngalo ukuthi kambe amanzi manengi okungakanani. Ubona ngalo ukuthi kambe kuyachapheka na. Nxa udondolo lungahle lutshone ntwa uyalimuka ukubana ukuchapha kungaba yingozi,…

READ MORE
IZAGA

Kufe Igula Elilamasi

IZAGA Igula yisiphathelo samasi. Kudala sasingesenziwe ngekhomane elikhulu, loba iqhaganyana. Amasi ayikudla okumnandi kakhulu. Ayikudla okulomsoco. Adliwa ngezindlela ezimbalwa, ukutsheba isitshwala, loba sivutshiwe, loba engumcaba. Ukuthi kuze kutholakale amasi, loba izankefu, kuthatha uchago olunengi oluvuthiswayo kube sekulokhu kukhanywa umlaza. Pho-ke nxa igula elilamasi lingachitheka kumbe lihle life kuyabe kuyikulahlekelwa okukhulu kakhulu.  Umuntu olungileyo unjengegula elilamasi…

READ MORE
LAPHA LALAPHAYA – LOKHU LALOKHUYA

Ibizo Lomuntu

UBUNTU Zinengi izinto empilweni ezitshengisa ubuntu bethu. Lamhla ngizakhuluma ngokusebenzisa ibizo lomuntu. Sesasike sizwe amazwi la ephuma emilonyeni thile: Uthi ‘wena’, awulazi na ibizo lakhe? U ‘lo’ ngubani? Kalabizo na? Ngumntakabani yenalo ongelambeko? Uzalwa kobani? Ungumfokabani-ke jaha lakithi? Yonke imitsho le itshengisa ukuqakatheka kwebizo lomuntu. Ukuthi uthi ‘wena’ loba ‘lo’ ungaze walitsho ibizo lomuntu kutshengisa…

READ MORE
LAPHA LALAPHAYA – LOKHU LALOKHUYA

Bonga, Yibuntu Obuhle

UBUNTU Zinengi izinto ezinhle kakhulu ngobuntu bethu. Ukubonga yibuntu obuhle obuncomekayo. Akekho ongakuthandiyo ukuthi abongwe. Kodwa ukuthi siwakhuphe amazwi okubonga loba sitshengisele ukubonga kukhanya kunzima kakhulu ebantwini abanengi. Abanye babona sengathi kumele babonge izinto ezinkulu kuphela, kodwa ezincane azilamsebenzi. Kumbe uphiwe isipenede, loba umbheda omutsha oyibutifitifi, kumele ubonge. Kumbe uphiwe umganywana  wamaputi kumbe omkhulu ogcwele…

READ MORE
IZAGA

Ukwesaba Umnyama Ongelampisi

IZAGA Umnyama uyesabeka bakithi. Mina angiwuthandi umnyama, ngiyawesaba. Kudala khona ngisemncane ngangingaqali ukuphuma endlini ngingedwa, emnyameni, ikakhulu ekhaya emaphandleni. Umnyama uqukethe izinto eziyingozi esingaziboni kuhle ngoba kumnyama. Nxa uhamba emnyameni unganyathela inyoka ikulume ngoba ungayiboni. Ungakhutshwa ngamatshe. Ungahlatshwa yizigodo. Unganyela emagodini. Sithanda ukuhamba ekukhanyeni. Emnyameni kulezinyamazana eziyingozi njenge nyoka, lezinye ezimbi ezifana lempisi yona ethanda…

READ MORE