SIXOXA NGENGXAKI ZABATSHA 06/01/20

Siyabonana njalo lamhla kulesisigcawu munt’ omuhl’ omutsha. Lamhla sizaphinda enye njalo ingxaki ebhekane lentsha yethu esike sancokola ngayo kuso lesisigcawu. Sike saxoxa ngengxaki ezidalwa yikungagcini inkululeko lamalungelo aphiwa intsha. Inkululeko yokwenza lokho umuntu akuthandayo inhle kakhulu. Kodwa lawo malungelo angaphathwa butshapha adala ingxaki empilweni. Sizaqhubeka lapho etshiyelwe khona njalo ingxaki le kuviki elidluleyo.Le yingxaki okwaxoxwa…

READ MORE

SIXOXA NGENGXAKI ZABATSHA 05/18/20

Siyabonana njalo lamhla kulesisigcawu munt’ omuhl’ omutsha. Lamhla sizaphinda enye njalo ingxaki ebhekane lentsha yethu esike sancokola ngayo kuso lesisigcawu. Sike saxoxa ngengxaki ezidalwa yikugcagcini inkululeko lamalungelo aphiwa intsha. Inkululeko yokwenza lokho umuntu akuthandayo inhle kakhulu. Kodwa lawo malungelo angaphathwa butshapha adala ingxaki empilweni. Sizaphinda yona leyo lamhlanje.Le yingxaki okwaxoxwa ngayo ngoLwesithathu ziku 27 ngoNhlolanja…

READ MORE

SIXOXA NGENGXAKI ZABATSHA 05/05/20

Siyabonana njalo lamhla kulesisigcawu munt’ omuhl’ omutsha. Silokhu siphila ngesikhathi se ‘Lockdown’ ekhona ezweni lonke. Asikakhululwa ukuthi sibonane sixoxe ngezindaba zethu lezi. Kodwa lamhla ngizaphinda enye njalo ingxaki ebhekane lentsha yethu esike sancokola ngayo kuso lesisigcawu. Sike saxoxa ngengxaki edalwa yikuswela UBUNTU. Sizaphinda yona leyo lamhlanje.Le yingxaki okwaxoxwa ngayo ngoLwesithathu ziku 5 kuNhlangula 2020, encwadini kaGogo…

READ MORE

SIXOXA NGENGXAKI ZABATSHA 04/24/20

Siyabonana lamhlanje kulesisigcawu munt’omutsha. Silokhu siphila ngesikhathi se ‘Lockdown’ ekhona ezweni lonke. Asikakhululwa ukuthi sibonane sixoxe ngezindaba zethu lezi. Kodwa lamhla ngizaphinda enye njalo ingxaki ebhekane lentsha yethu esike sancokola ngayo kuso lesisigcawu. Sike saxoxa ngezinto eziphazamisa intsha yethu ezinjengokunatha lokusebenzisa izidakamizwa. Yizinto abatsha okumele baqaphele ukuthi abahugekeli kuzo, okumele bazilimuke. Le yingxaki okwaxoxwa ngayo…

READ MORE

SIXOXA NGENGXAKI ZABATSHA 04/18/20

Siyabonana lamhlanje kulesisigcawu munt’omutsha. Ngilokudana okukhulu njalo ngilokhu ngixolisa ukuba lalamhla ayikho ingxoxo yengxaki zabatsha entsha. Indaba ye ‘Lockdown’ ekhona ezweni lonke isitshayile sonke singalindele. Bekumele abangane benu baxoxe ngezihloko ezimbili ezokucina kuloluhlelo. Kodwa kwehlule ngoba phela bengahlali ndawonye. Nxa iNkosi isiphathisa njalo isiphilisa, kuzaxoxwa kupheleliswe uhlelo lolu lwezingxaki zabatsha.Okwalamhla sizabuyela emuva sitshaye umphehlu ngale…

READ MORE