SIXOXA NGENGXAKI ZABATSHA 02/27/20

Iyabonana njalo lamhla lina Batsha bakaMthwakazi! Nansi njalo enye ingxoxo ephathelene lengxaki zabatsha ekhokhelwa nguyihlokazi, uNomsa Jowah. Azipheli ezabatsha. Lamhla sikhangela ingxaki ezidalwa yikungasebenzisi kuhle inkululeko lamalungelo aphiwa intsha. Inkululeko yokwenza lokho umuntu akuthandayo inhle. Lamalungelo oluntu mahle kakhulu. Akukho ukucindezelwa lokukhahlamezeka. Kodwa amalungelo la angaphathwa butshapha adala ingxaki empilweni. Sondela uzwe ukuthi bathini ngalokho…

READ MORE

SIXOXA NGENGXAKI ZABATSHA 02/20/20

Sikhona njalo lamhla bant’ abatsha ukuncokola ngengxaki zabatsha. Bakhona abangane benu ukuxoxa ngalezi zingxaki. Azipheli. Njalo abangeke baxoxe ngesihloko sinye ngasinye ngendlela epheleleyo. Kunengi okwenzakalayo, njalo kuphatha abehlukeneyo ngezindlela ezahlukeneyo. Ikanti isikhathi silesilinganiso saso. Siyayiswela eyakho lawe imicabango ukuba isisize sisacacada lezizingxaki. Mhlawumbe umbono wakho yiwo ongenza omunye umuntu omutsha avuleke ingqondo ithi phe, abone…

READ MORE

SIXOXA NGENGXAKI ZABATSHA 02/15/20

Nantu uhlelo lwethu olumayelana lengxaki zabatsha. Siyalibonga lonke elilokhu lisixhasa ngamacebo angalandelwa ngabatsha labazali ukuxakulula ezinye zalezi zingxaki. Lamhla siphethe ingxaki ezidalwa yikuswela IMFUNDO. Asizwe abatsha lamhla ukuthi bona bathini ngayo indaba le eyokungabi lemfundo. Lalela ingxoxo yalamhla.

READ MORE

SIXOXA NGENGXAKI ZABATSHA 02/05/20

Silalo uhlelo lwethu olumayelana lengxaki zabatsha. Siyalibonga njalo lonke  elithe lasixhasa ngamacebo angalandelwa ngabatsha labazali ukuxakulula ezinye zalezi zingxaki. Lamhla siphethe ingxaki ezidalwa yikuswela UBUNTU. Asizwe abatsha lamhla ukuthi bona bathini ngayo indaba le eyobuntu. Lalela-ke ingxoxo yalamhla.

READ MORE

SIXOXA NGENGXAKI ZABATSHA 01/24/20

Ekuhle Mthwakaz’ omuhle! Lamhlanje ngihle ngavula ngenkondlo kaPassmore Ndlovu ukuze yandulele uhlelo lwengxoxo yengxaki zabatsha. UPassmore Ndlovu ngomunye wembongi ezintsha kulesisigcawu. Njalo lamhla ngilethe ezine ukuthi likholise ubuciko bezimbongi lezi zigiya phambi kwenu. Singakakhangeli ezilandelayo, ake singene kuhlelo lwengxaki zabatsha. Lamhla sikhukhuza indaba yezinto okufanele abatsha baqaphele ukuhugekela kuzo, bazilimuke. Lalela-ke ingxoxo yalamhla.

READ MORE