SIXOXA NGENGXAKI ZABATSHA 01/15/20

Ngiyabingelela Mthwakaz’ omuhle! Hawu, sengimangele ngoba insuku zigijima ngesiqubu esingummangaliso. Uyananzelela nje ukuthi sesiphakathi kwenyanga esungula umnyaka, uZibandlela?Usubophe migomo bani? Uyalidla na ilizwi eliphilisayo insuku zonke kumbe iBhayibhili lakho uzalithintitha uthuli ngesonto ususiya enkonzweni? Usedolweni na ngomthandazo? Bal’ inhlanhla lezibusiso zempilo ubonge. UNkulunkulu uthembisile ukuthi nxa sicela ngokwentando yakhe langomoya ocolekileyo uzasizwa aphendule. Silokhu silangazelela…

READ MORE

SIXOXA NGENGXAKI ZABATSHA 01/07/20

Silokhu sinambitha ukuvunyelwa ukungena ku2020 Mthwakazi. Haleluya! Sesibonga labethu abebephumile bavakatsha bayahlanganyela lababo ezindaweni ezahlukileyo, abahambe baphenduka bephilile. Siyadumisa. Banengi abethu abaphakathi kwemithandazo umnyaka uqala nje bethandazela okwehlukeneyo. Awungapheleli kuyole inyanga umkhuleko. Awube yimpilo yansuku zonke ngoba ukhona olawula izimpilo zethu, okufanele sikhulumisane laye izinsuku zonke, sikhonza, sibonga, sicela, simi egebeni. Banengi njalo abaphanyeka kuye…

READ MORE
Ingxaki Zabatsha

SIXOXA NGENGXAKI ZABATSHA 01/01/20

Mnyak’ omutsha Mthwakaz’ omuhle! Mina ngiyadumisa ukuphiwa elinye ithuba lokubona umnyaka omutsha ngoba phela sengisembaseleni yempilo.Bakhona kunjenje abakhuthe kanci ukuchapha. Abanye basuke bagalula sebelibona ikhunji lika2020. Nkosi yami! Abanye bagaxele le, abayibonganga leKhisimisi ka2019.  Ngakho-ke, wena lami asimbonge simdumise lo oPhezukonke osesiphile elinye ithuba lokuphila onyakeni omutsha.Umoya wami ulokhu uhlabela u “Ngci, ngci bo!” Wena-ke?SIXOXA…

READ MORE