Ngiyabingelela Mthwakaz’ omuhle! Hawu, sengimangele ngoba insuku zigijima ngesiqubu esingummangaliso. Uyananzelela nje ukuthi sesiphakathi kwenyanga esungula umnyaka, uZibandlela?Usubophe migomo bani? Uyalidla na ilizwi eliphilisayo insuku zonke kumbe iBhayibhili lakho uzalithintitha uthuli ngesonto ususiya enkonzweni? Usedolweni na ngomthandazo? Bal’ inhlanhla lezibusiso zempilo ubonge. UNkulunkulu uthembisile ukuthi nxa sicela ngokwentando yakhe langomoya ocolekileyo uzasizwa aphendule. Silokhu silangazelela izulu. Siyawaswela amanzi ngoba ayimpilo kithi. Izifuyo ziyawaswela amadlelo lamanzi. Abakhokheli bethu bayakuswela ukukhokhelwa ngenhlakanipho Yalo oWazikonke, oBonakonke, oLamandla onke njalo oSendaweni yonke. Asikhulekeni singadinwa.

Zivuliwe izikolo. Asibaceleleni abantwana bethu baphitshekele imfundo. Asibaceleleni lababalisi baphiwe imfanelo yabo. Yibo abavula izingqondo zosapho lwethu, abakhokheli bakusasa. Asiceleni eNkosini ihlomulele uhulumende ngamasu enhlakanipho lolwazi ukudala imisebenzi emitsha abantu basizakale. Asidonseni kanyekanye Mthwakazi!

Kuviki elidlulileyo besiphezu kwengxaki ephathelene lokuqakatheka kokuzazi ukuthi umuntu ungubani. Kuleli iviki sixoxa ngabangane. Umngane angakuphakamisa akwakhe loba akubhidlizele phansi. Kanti umngane oqotho ngonjani? Konke esingakho lamhlanje; izinkondlo, loMusa Wansuku Zonke, kukhangele ubungane obuqotho.

Munt’ omutsha, ngilabo lamhlanje osowenu abazaxoxa ngabangane. Kodwa wena uthini? Siyafisa ukuzwa eyakho imibono. Lakini bazali labadala, siyayicela eyenu imibono liseluleke, isizakale intsha yethu.