DEVOTIONALS

Isono Sizala Isono

UMUSA WANSUKU ZONKE Isono sizala isono loba ezinye izono ezinengi. Izwi liyasitshela ukubana sonke siyizoni ngokuzalwa, kodwa ngoJesu siyaphiliswa, siyasindiswa, nguye owasihlawulela eKhalvari. Ngenxa yomusa wakhe ohlala kuze kube phakade, siyahlanjululwa ekoneni kwethu amacala onke esulwe sisale simsulwa. Kodwa, siphila emhlabeni ogcwele ukonakala lesono. Siyaxwayiswa ukuba sixwaye isono njalonjalo ngoba omubi uhlezi ezama ukusikhuba ukuze…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

USilwane LoGundwane

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA Inganekwane yethu yalamhla imayelana loSilwane loGundwane. USilwane phela yiyo iNkosi yeguswini. Lapho uSilwane abhonga khona kundindima umhlaba kuthithibale izinyamazana kunye labantu emakhaya abo. UGundwane wakhula kwabo evele engezwa engalaleli izixwayiso zabazali. Wayekuthanda ukwenza khonalokho okungavunyelwayo. Wayephuma esiyavakatsha khatshana lomlindi wakwabo, kwesinye isikhathi alahleke, adingwe esadingwa. Angazuzakala…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

KUNGANI UNGWENYA ELOLIMI OLUNAMATHELEYO

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa ngu GOGO uBARBARA NKALA KUNGANI UNGWENYA ELOLIMI OLUNAMATHELEYO Bangane bakaGogo, inganekwane yethu yalamhla imayelana lokuthi kungani uNgwenya elolimi olunamathele, nama! Ake unabulule olwakho mngane ulubhodise emlonyeni. Ehe! OlukaNgwenya lona luthe nama ngaphansi komlomo.  Kuthiwa kudaladala izinyamazana zazilenkosi yazo yegangeni okuthiwa nguSilwane. Kwaba lomnyaka wendlala enkulu. Zahlupheka  izinyamazana zihamba imimmango…

READ MORE
DEVOTIONALS

Sengifile Ngendlala

UMUSA WANSUKU ZONKE “Sengifile ngendlala!” Lesi yisiga senkulumo esivame ukutshiwo ngabantu abanengi nxa bebika iphango. Umuntu ukhuluma ngokufa yindlala. Iqiniso yikuthi, osesifa uyabe engasenelisi khona ukukhuluma loba ukuhambahamba. Ngike ngazama ukucwayisisa kwabalolwazi ukuthi umuntu uthatha isikhathi esingakanani ukuba aphele umphefumulo nxa engadli. Izazi ezicubungula ngesayensi zithi umuntu angaphila phakathi kwamalanga ayisifica mibili kusiya kwangamatshumi amabili…

READ MORE