IZAGA

KWABO KAGWALA AKULASILILO

Igwala ngumuntu ongelasibindi ovikana lobunzima obubhekane laye. Ubugwala ayisiyo into enhle loba ebukekayo.  Isaga esithi, ‘Kwabo kagwala akulasililo’ sande ukusetshenziswa nxa umuntu ephunyuke entweni embi ebikade ingamehlela ngoba ezisusile kuleyongozi. Asithi abangane ababili bafisa ukuya endaweni thile, kodwa umtshayeli webhasi eya lapho uyaziwa ukuthi uyanatha njalo usuka agijime ngesiqubu, besekuthi omunye kubangane ale ukukhwela ahambe…

READ MORE
STORIES OF FAITH

PEACE BE STILL

Peace Be Still Revelation 12:11 says: “They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony; …”. When we tell testimonies of the Lord God’s power and saving grace on our lives, the devil slinks away tail between legs. So, let us share our amazing stories of God’s love…

READ MORE
DEVOTIONALS

Ngilengoma Yokudumisa OPhezukonke

Ngci, ngci bo, iyatsho inhliziyo! Iyaphuphuma. Impompoza indumiso. Iyala ukuthula. Kungenxa yezinto zonke iNkosi engenzele zona lonyaka. Mina lemuli siphephile kuCovid-19. Umnyaka ka2020 ubelukhuni kakhulu ebantwini, kodwa angizange kengilale ngendlala. Sigcwele ukumangala emulini ukuthi asizange kesibanjwe ngamaflu lokukhwehlela inengi lethu. Kwakusithi nki emakhaleni lesifubeni, sikhonkothe sisakhonkotha sinatha imithi. Lonyaka, qha imikhuhlane leyo. UBaba uNkala ungene…

READ MORE
NOTICES

IZWI LEBHODI YE-BCMNLT

Besiziqhweba ukuthi kambe yithi laba esesivalelisa umnyaka ka2020? Sabona ukuthi yithi isibili. Ngakho sithi, ‘Ebhenezeri!’ UJehova uhambe lathi ebunzimeni bendlela wasisiza kwaze kwalamuhla. Yebo, siyaphila. Asiphuphi. Siyabonga. Siyadumisa. Kuviki elidlulileyo siyibonile enye iKhisimusi njalo, sabusiseka.     Unyaka ka2020 ube ngumnyaka wezimanga. Waqala njengayo yonke, kodwa singakafiki ngaphi kommango sabe sesithelekile isilo seCovid-19, sakusoma. Sasingakwazi ukuthi…

READ MORE
IZAGA

Amathe Lolimi – Ingwe Lenja

Isaga Nxa abantu kuthiwa bangamathe lolimi, kuyabe kusitsho ukuthi bayathandana kakhulu. Abehlukani. Abatshiyani. Lapho obona khona oyedwa ubona lomunye. Amathe lolimi akwehlukani. Nxa ulimi lusebenza kuhle lumanzi ngamathe. Nxa lungoma lungaba ngumhwabha lungawenzi kuhle umsebenzi walo. Njalonje asikwazi ukuthi amathe angaba khona njani emlonyeni kungelalimi. Isitho esilulimi siphila lamathe. Yikho-ke abangane abangatshiyaniyo, abahlala bebonakala bebonke…

READ MORE