Inganekwane kaGogo

UNOSISA LENKOSANA YASEMHLABAKAZI

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu iyethiwa ngu GOGO uBARBARA NKALA UNOSISA LENKOSANA YASEMHLABAKAZI Salibonani, salibonani bangane bami abahle, bokhekhe! Lamhla ngiliphathele inganekwane kaNosisa, leNkosana yelizwe lakudaladala elalithiwa yiMhlabakazi. Kuthiwa iNkosi yaseMhlabakazi yayisigugile, isigula. Yayilendodana eyodwa eyayilijaha elihle kakhulu eligcwele ukuhlakanipha, kodwa lalilokhu ingakathathi.          “Wendodana,” ibiza iNkosi ilele ecansini layo lobukhosi. “Angisaphilanga…

READ MORE
IZAGA

Kusinwa Kudedelwana

IZAGA Kusinwa Kudedelwana Isaga esithi ‘Kusinwa Kudedelwana’ sitsho ukuthi kukho konke okwenziwayo okuhle, umuntu uyenza ingxenye yakhe yomsebenzi thile loba aphathe isikhundla thile abe esesuduka etshiyela olandelayo loba abalandelayo. Akukuhle njalo akuvumi ukuthi umuntu aphathe isikhundla loba enze umsebenzi othile impilo yakhe yonke. Isisusela sesaga lesi sisekugideni enkundleni. Oyabe ephakathi komkhumbi wokugida eqakezelwa izandla loba…

READ MORE
DEVOTIONALS

Kalingikhethanga, Ngalikhetha

UMUSA WANSUKU ZONKE Kalingikhethanga, Ngalikhetha “Kalingikhethanga, kodwa ngalikhetha mina  ukuthi lihambe liyothela izithelo – izithelo ezizahlala zinjalo. Lapho-ke uBaba uzalinika loba yini eliyicelayo ngebizo lami” uJohane 15:16. Kulomdlalo esasiwudlala kudala singabantwana. Wawungowokukhetha. Abantwana babesenza isigombolozi, kungakhathalekile ukuba bangaki. Kwakuhlatshelwa kuthiwe, “Nyama yembongolo, kheth’ omthandayo”. Kuhlatshelwa-ke kunjalo wayengena phakathi kwesigombolozi omunye umntwana, abhode egida edinga amthandayo…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

UMVUNDLA, UNDWANGU LEZINTOMBI

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu iyethwa ngu GOGO uBARBARA NKALA UMVUNDLA LONDWANGU LEZINTOMBI Bangane bami ngiyalibingelela lonke njalo ngiliphathele enye  inganekwane emnandi ekaMvundla loNdwangu lezintombi. Aaa, laba bobabili bayakholisisa ngezigigaba zabo. Babezwana, bengatshiyani, bethanda ukwenza abakwenzayo bendawonye. Ikanti lokuqilana bekuthanda. Sondelani nansi inganekwane. Kuthiwa kudaladala uMvundla loNdwangu besese ngamajaha, babezithanda okumangalisayo. Babekuthanda ukugeza babebahle, bakame…

READ MORE