Amasu Ekulobeni Inoveli

Tshengisa Ungalandisi

Kanenginengi, nxa uloba inoveli, uzwa izingcitshio ekulobeni zigcizelela lokhu ukuthi, Tshengisa ungalandisi. Sekungathi ukulandisa yindlela engahlabusiyo, indinabadli, elalisayo. Abalobi abenza ugwalo ungalubeki phansi ngabatshengisa okwenzakalayo ngokugabaza ngolimi, besebenzisa amabala adala imifanekiso engqondweni, aphakamise imizwa, ngoba elezidutshulo zokwenza. Nanzi izibonelo: 1.Tshengisa: Wathi hluthu isikhwama, nyawo ngibeletha, uMama wasala          esiqhinqa isililo ethwele imikhono ekhanda.  Landisa: Wahluthuna isikhwama wabaleka uMama wasala ekhala.2.Tshengisa: Wagigitheka wathi ga ngesiphundu kwaze kwabonakala lesilakalaka silakazela. Landisa: Wahleka waze walala phansi.3.Tshengisa: Kathintwa lo, kuphazima umbane wezulu utshaye utshabalalise. Landisa: Kaqalwa…

READ MORE
Amasu Ekulobeni Inoveli

Ukulolonga Umsebenzi Wakho

UDr Eventhough Ndlovu uphakathi kwenkambo emazweni ngomsebenzi.  Kuviki edlulileyo uqedile ukukhumbuza abaloba amanoveli azangena kumncintiswano, ngamasu amqoka ekulobeni. Sithemba kube lusizo kuwe mlobi usalolonga umsebenzi wakho kunye lawe nje ovele engumlobi. Kuhle ukukhumbuzana ngokumqoka.     Mbongi kaMthwakazi, kuviki elizayo uzabe esehlomisa wena ukuze ulobe ngobuciko lobungcitshi obumangalisayo.     Uma usikhuthile isifundo sangeviki elidlulileyo,…

READ MORE
Amasu Ekulobeni Inoveli

Ukulolonga Umsebenzi Wakho

  Sesihlangane kuliviki lapho ebengithembise khona ukuthi sizaphatha udaba lokuthi uwulolonga njani umsebenzi wakho uwulungiselela ukuthi uye kozawudinda loba kubahleli bezingwalo.        Okokuqala engifisa ukuthi ngikudlulise yilokhu: Kuqakathekile ukuthi ngemva kwakho konke, usubhale waqeda wasuthiseka ngendaba yakho ebumba ugwalo lwakho, wulolonge umsebenzi wakho ucoleke. Izikhathi ezinengi abalobi abaziphi isikhathi sokuthi balolonge umsebenzi wabo. Lokhu…

READ MORE
Amasu Ekulobeni Inoveli

ISIZINDA/ ISISUSA/ ISENDLALELO

Sesihlangene kuliviki lapho ebengithembise khona ukuthi sizaphatha khona udaba lokuthi uwulolonga njani umsebenzi wakho uwulungiselela ukuthi uye kozawudinda. Xolani, lokhu sengizakwenza kuviki ezayo ngoba ngibone kufanele ukuthi ngiqale ngibambe nje ngamafitshane udaba lwesizinda/isisusa/isendlalelo sendaba.  Nxa umlobi emisa ukuthi ufuna ukuloba imibhalo yokuzibumbela, kumqoka ukuthi aveze sobala isisusa sendaba kumbe lokho okwendlalela indaba yakhe. Kumele kube…

READ MORE
Amasu Ekulobeni Inoveli

ABALINGISWA

Sesihlangene kuliviki lapho esiphethe khona udaba lokuthi kumele ubethule njani abalingiswa ababumba njalo bavuthise indaba yakho. Ngizakwabelana lani amaqhinga amqoka okumele umlobi azindle ngawo nxa ecabanga ngabalingiswa bakhe. Okokuqala, kumele kube lomlingiswa omqoka onguye ovuthisa indaba yogwalo, okunguye indaba engaye sibisibili. Nguye lo mhlawumbe esizwelana laye; esihleka laye, sikhale laye. Nguye esiyabe sifisa ukubona ukuthi…

READ MORE
  • 1
  • 2