Publications

Eziphuma Ebhodweni

Ugwalo:     GIYA-GIYA! Iqoqo Lenkondo Zembongi Ezisekuleli Lezisemazweni Umhleli:     Barbara Nkala Amakhasi: 326 ISBN:         978-1-77921-655-7 Hlabezulu, sethula kini iqoqo lenkondlo ezilotshwe zimbongi ezikuleli lezisemazweni. Iqoqo leli liza ngomfutho othi Giya-Giya! Liqoqo lenkondlo eziphosa zithinte amakhulu amabili, zilotshwa zimbongi ezingaphezu kwamatshumi amahlanu. Inkondlo zijuluka njengenyosi zithulula okuqumbaqumbayo lokutshwaqisayo, okumnandi kunye lokubaba gamu njengesihaqa empilweni yethu le elezigigaba…

READ MORE
NOTICES

IZWI LEBHODI YE-BCMNLT

Besiziqhweba ukuthi kambe yithi laba esesivalelisa umnyaka ka2020? Sabona ukuthi yithi isibili. Ngakho sithi, ‘Ebhenezeri!’ UJehova uhambe lathi ebunzimeni bendlela wasisiza kwaze kwalamuhla. Yebo, siyaphila. Asiphuphi. Siyabonga. Siyadumisa. Kuviki elidlulileyo siyibonile enye iKhisimusi njalo, sabusiseka.     Unyaka ka2020 ube ngumnyaka wezimanga. Waqala njengayo yonke, kodwa singakafiki ngaphi kommango sabe sesithelekile isilo seCovid-19, sakusoma. Sasingakwazi ukuthi…

READ MORE
LAPHA LALAPHAYA – LOKHU LALOKHUYA

IZAGA

IZANDLA ZIYAGEZANA Ngangike ngibone abadala abadle isitshwala ngesandla begeza sebeqedile. Ubona umuntu ecengelwa egeza sonaleso sandla adle ngaso.Ngangizibuze ukuthi kambe bayahlambuluka? Hmm! Ngiyasola. Ukuthi izandla zihlambuluke kuhle ziyagezisana. Futhi izinsuku lezi zeCovid-19 zisifundise ukubana kumele sizigeze njani izandla okwemizuzu thile ukuze zihlambuluke. Njalo sigeze ngesepa. Isandla esisodwa asingeke sizigeze sihlambuluke.         Isaga…

READ MORE

INDLELA IBUZWA KWABAPHAMBILI

Indlela ibuzwa kwabaphambili yisaga esandise ukusetshenziswa ukucebisa, ukuxwayisa kanye lokulimuka intsha, eyabe ihlose ukwenza okuthile ukuze ifunde kulabo asebeke bakwenza. Kuhle ukubuza kwabaphambili, kwabakhulileyo, kulabo asebesazi ngcono, ukuze uzivikele engozini engahle yenzakale. Balakho ukukulimukisa lokuxwayiswa.     Abatsha lapho bekhula, kukhona amabanga athile abedlula kuwo adinga izinqumo ezibalulekileyo. Kuyakukhuthazwe intsha ukuthi lapho isifike komlindi uyacina ngemicabango, idinge ukucetshiswa…

READ MORE
  • 1
  • 2