INDLELA IBUZWA KWABAPHAMBILI

Indlela ibuzwa kwabaphambili yisaga esandise ukusetshenziswa ukucebisa, ukuxwayisa kanye lokulimuka intsha, eyabe ihlose ukwenza okuthile ukuze ifunde kulabo asebeke bakwenza. Kuhle ukubuza kwabaphambili, kwabakhulileyo, kulabo asebesazi ngcono, ukuze uzivikele engozini engahle yenzakale. Balakho ukukulimukisa lokuxwayiswa.     Abatsha lapho bekhula, kukhona amabanga athile abedlula kuwo adinga izinqumo ezibalulekileyo. Kuyakukhuthazwe intsha ukuthi lapho isifike komlindi uyacina ngemicabango, idinge ukucetshiswa…

READ MORE

UMLOMO UYALOYA

Umlomo usebenza ukudla lokukhuluma. Ukuloya yikuthakatha. Kuyinto embi. Umthakathi siyamnina, asimfuni phakathi kwethu loba eduze lathi. Pho, nxa kuthiwa umlomo uyaloya kutshoni? Uloya njani? Uloya ngakho ukukhuluma. Isiga esithi umlomo uyaloya sande ukutshiwo nxa into ebikhulunywe ngumuntu engananzelele mhlawumbe ecabanga ukuthi uyakhawulisa nje ngenkulumo, kuthi lokho akutshiloyo kusuke kwenzakale. Isibonelo; abantu bangathi bexabana bethethisana omunye…

READ MORE
  • 1
  • 2