Indlela ibuzwa kwabaphambili yisaga esandise ukusetshenziswa ukucebisa, ukuxwayisa kanye lokulimuka intsha, eyabe ihlose ukwenza okuthile ukuze ifunde kulabo asebeke bakwenza. Kuhle ukubuza kwabaphambili, kwabakhulileyo, kulabo asebesazi ngcono, ukuze uzivikele engozini engahle yenzakale. Balakho ukukulimukisa lokuxwayiswa.
     Abatsha lapho bekhula, kukhona amabanga athile abedlula kuwo adinga izinqumo ezibalulekileyo. Kuyakukhuthazwe intsha ukuthi lapho isifike komlindi uyacina ngemicabango, idinge ukucetshiswa ngabadala labo asebake bakhangelana lobunzima obufana lobabo. Abadala bazi ngcono ngale indlela omutsha abhekane layo, ngoba sebeke bayihamba. Indlela yinto ebalulekileyo kakhulu kuluntu. Ibalulekile ngoba nje umuntu ofuna ukuya yiloba kungaphi iyamlonda imkhokhelele, imthwale ize iyemuthi jidi! la afisa ukuyakhona. Ngakho kudala, umuntu wayethi angaqanqabula angene ummango angawaziyo engabuzanga kwabawaziyo, amane aduke lezwe, antule acine engasafikanga lapho ayakhona. Kwesinye isikhathi abe yikudla kwezinyamazana zeganga. Yikho nje abadala babona ukuthi ngeqiniso indlela kumele ibuzwe kwabaphambili. Isaga lesi sifundisa intsha ngobuqotho besixwayiso sabadala kuzulu. Siyaveza ngokunjalo ukuthi isicebiso esimqoka ngesivela kulowo oseke wakhangelana lalokho okutsha kuwe. Leyo ndlela bayazi ngcono kulawe.
     Isaga lesi ngokunjalo siyacebisa, sixwayise njalo silimukisa ikakhulu abantu abatsha.
     Nanzelela ungabhudlukeli ngoba indlela ibuzwa kwabaphambili.
     Sanelisiwe Ncube