Vuka Mntomtsha!

Ukutshikatshika

VUKA MNTOMTSHA! Ukutshikatshika yimpilo. Ayikho into enhle ekhithika ezihlahleni njengamahlamvu. Yonke into enhle, elusizo, iyaginqelwa. Ezweni lakithi, umkhonomi uyabheda. Sekuleminyaka amandastri, izibhedlela, ezokulima, emahofisini amakhulu, lezikolo ngokwazo kungekho okujuluka saluju lwenyosi. Sekuleminyaka abazali lezihlobo betshaya umpululu, kugiywe kuthatshelwa umuntu omutsha ophumelele kuzifunda zakhe ekolitshini loba enyuvesithi. Uyabe esethole isicoco sakhe esihle. Kodwa, ukuthola umsebenzi ofaneleyo…

READ MORE
Vuka Mntomtsha!

Ukuyengana Kwabontanga

VUKA MNTOMTSHA! Kuthuba elidlulileyo kube lokuxwayisa okuphathelene lokuhamba ngendlela elameva. Kubonakele ukuthi elameva indlela iyamlahla umntomtsha engananzelele azithole esephakathi kwameva abuhlungu. Lalamhla sifisa ukukhangela amanye ameva aphathelene lokuyengana kwabontanga. Ontanga ngabatsha, abasakhulayo, abangabangane. Bayathanda ukwenza abakwenzayo bendawonye, kwenzeke kwesinye isikhathi kube yikuyengana okulahlekisayo. Ukuyengana lokhu kwande ukuthi kukhokhelele kokubi. Abanengi bakuzwisisa kuhle ngesiNgisi uma kukhulunywa…

READ MORE
Vuka Mntomtsha!

Xwaya Indlela Elameva.

VUKA MNTOMUTSHA!! Kuhle, kuyikuhlakanipha ukuxwaya indlela elameva. Ingabe imfitshane, izakufikisa masinyane enjabulweni, kodwa kungenzeka phela ulaluke ungasafikanga kuleyo njabulo ususebuhlungwini. Indlela elameva imbi. Akulula ukuhamba uwaceza ameva. Amanye uyabe ungawananzelele uhaluzela. Uzwa ngobuhlungu usuhlatshiwe. Kubuhlungu ukuwabangula nxa esethe ntwa enyameni. Kwesinye isikhathi atshona kakhulu, ayekelwe aze adale ubomvu, unyawo luvuvuke umuntu esehamba eqhula. Nxa sekukhanywa…

READ MORE
Vuka Mntomtsha!

Ikusasa Lisezandleni Zakho

VUKA MNTOMTSHA! Ubunzima bempilo abubonakali uma usemncane. Lokho ngizibonele kweyami Impilo. Konke engangikufuna ngangikutholelwa ngabazali. Okwami kwakuyikulala, ngivuke, ngidle, ngiye esikolo, ngidlale, ngilale njalo. Sengikhulile. Impilo ayisafani lakuqala ngisesengumntwana. Amehlo asebona ubuhlungu lokukhathazeka kwabazali, abebengifihlela bona ngoba bengingeke ngizwisise. Sengikubonile ngakholwa ukuba ikusasa lisezandleni zami. Amehlo avuleka ngo2018, ngesikhathi ngisenza imfundo yami ye-A level. Imali…

READ MORE
Vuka Mntomtsha!

Asiqondisane Mntomtsha

Asiqondisane Mntomtsha  Siphakathi kwesikhathi esinzima kakhulu esidinga ukuba umuntu azazi ukuba yena ungubani, uvela ngaphi njalo uya ngaphi. Kulezizikhathi esiphila kizo, kunengi okukhathazayo okuletha izinkinga kithi abantu abatsha. Ngifisa ukuthi fahla ngokunye kwalokho esengikubonile. Okokuqala, bakhona ontanga ababona kunzima ukwala izinto ezithile, asithi  mhlawumbe nxa sicelwa okuthile ngabangane kumbe labo esifunda labo ezikolo. Mntomtsha, nxa…

READ MORE