VUKA MNTOMTSHA!

Impilo yalamhla ngeyokutshikatshika. Akukhathalekile kumbe kusemaphandleni ezabelweni kumbe kusemadolobheni. Kudinga umunu ozimisele ukuginqa ukuze aphile. Kudinga umuntu okhutheleyo. Phela ivila lidla ubuvila balo. Sasizwe njalo kuthiwa asikho isikhwehle esiphandela esinye.  Asikho isikhathi sokubhoda lemithunzi libalele, kumbe ukukholisa ukulothamela elikaNhlangula ungazi ukuthi uzaphila ngani. Ayisiso isikhathi sokuba lamakhetha lesi. Okuvukileyo yikho! Xhaka! Kuze kuvele okukufaneleyo mntomtsha! Yikho nje sisithi vuka mntomtsha! Tshikatshika njengabanengi ukuze uphile.

Nansi eminye imicabango evela ebantwini abatsha kulokhu osekubasize betshikatshika. Kambe kukhona okungakusebenzela na usadinga lokho obona kuyikho okukufaneleyo, mhlawumbe okuyikho owakufundelayo. Singakakubalisi lokho okutshiwo ngosowenu, kusweleka ube ngumuntu olomqondo lo:

  • Ukuthembeka
  • Ubuqotho
  • Ukubekezela
  • Ukuzimisela
  • Ukuqinisela
  • Ukukhuthala

Kunengi okunye kodwa lokhu okubalisiweyo kuyisendlalelo esihle kakhulu. Nanku-ke okuqanjwe ngabehlukeneyo. Bonke bakhulume ngokuthi awulindi uthi imisebenzi le izakulanda lapho okhona. Kumele ube ngumasukumela phezulu, uvuse inkophe, uzimisele lokungcolisa izandla zakho ezinhle kokunye.

1.Ukugcina abantwana. Kulula nxa kulabomakhelwana abahlala eduzeduze ube lezingane ezimbili loba ezintantu oba ngumlizane wazo onina bephathekile. JN

2.Nxa ungabe ulemota utshayela kuhle, ungadobha abantwana ukubasa esikolo, lokuyabathatha ubabuyisela ngekhaya sebephumile. Kuba lula bangaba ngabantwana abafunda esikolo sinye, abalabazali abaphathekileyo. PTD

3.Nxa utshayela njalo uyenelisa ukuthi ucele umsebenzi wokuba ngumthunywa loba isigijimi saleyondawo esigijima lapha lalaphaya ukuyathatha lokuhambisa okuthile. Zinengi izinto eziswela ukuthi kube lothunywayo kungadlalisi isikhathi sabakhulu abakhangele okuqakathekileyo. EN.

4.Ukuloba amaripothi athile aswela ukulotshwa kuhle ngolimi oluhle oluzwakalayo. JM

5.Ukuhlanza indlu ngendlela umnikazi afuna ihlanzeke ngayo, lokugezisa impahla zi-ayinwe. DM

6.Bakhona abathile, intombi lamajaha abaphiweyo eminweni yokweluka amakhanda. Banengi abangelaso isikhathi sokuya lapho okwelukelwa khona. Bakhona abalanda amakhastoma abo ezindlini zabo ngesikhathi esivunyelwanayo, babelukele khona ngekhaya. Kuyaphilisa. JNN

7.Kulamaguma othi uzihambela nje endleleni abonakale elotshani obulaphaya ongeke utsho lokuthi kuhlala abantu kuwo. Zinikele ukutshaya lobo tshani, loba ukugunda, lobe ukucenta, kuthi izihlahla lezihlahlana ziqunywaqunywe kuhle okubukekayo. Ungazuza imizi emine loba emihlanu lapho ongenza khona lokho, uyaphila isibili. LM

8.Ukuyakukha amanzi lokutheza inkuni eziswelakalayo kulelokhaya. SD

9.Imisebenzi yemasimini layo ayipheli. Abanye bayabe bezama ukuphanga umdaka seliqalisile ukusewula, ikanti sekuvunwa lakho izandla ziyasweleka. FS

10.Abanye baswela ukukhangelelwa izifuyo ziye emadlelweni njalo zithole lamanzi okunatha, kunye lokuzisa edibheni. GD

  1.  Ukuthunywa imisebenzi ekhona ekhaya njengokuyacholisa amabele leminye imisebenzi yekhaya. MS

Le ngeminye yemisebenzi engajwayelekanga njengokufuya inkuhu lemivundla lokunye okunjalo. Otshikatshikayo angeke aswele okungamphilisa. Yebo kambe, abanye abantu bafuna ukusetshenzelwa kodwa bengabhadali. Kodwa uma ungazamanga uzakwazi njani njengoba abanye bezama bathole okungabaphilisa? Bayatsho njalo ukuthi kwesinye isikhathi abanye abaqhatshi ababhadali ngemali, kodwa ngokudla thile, amabele, uchago, izifuyo. Kwesinye isikhathi kukuzonalezo izindawo lapho oqabuka usizwa khona ngabaswela umuntu wokwenza umsebenzi thile. Tshikatshika mntomutsha uphile.

Barbara Nkala