DEVOTIONALS

Ukholo Oluyinqaba Ngolulezenzo Ezinhle

UMUSA WANSUKU ZONKE Kulezi insuku sihlezi sibabaza ngabethu abathandekayo abasitshiyayo. Phose usuku ngosuku uzwa kubikwa usizi lapha lalaphaya! Ezimfeni lapha ngivame ukulalela nxa izihlobo labangane labanye nje sebefakaza ngalo oselele. Mahle kakhulu wonke amazwi akhulunywayo. Kokunye ukuncoma kwakhona kwedlula amalawulo ucine ubobothekela ngaphakathi uvume ukubana impela oselele kalasici. Kodwa kokunye ubone ukholwe ukubana umuntu ubongwa…

READ MORE
DEVOTIONALS

UMUSA WENKOSI LESIHAWU SAYO

UMUSA WANSUKU ZONKE Empilweni yethu, sande ukubona umusa weNkosi lesihawu seNkosi sengathi yinto yinye, ikantu hatshi. Umusa lesihawu yizinto ezahlukeneyo. Abacubungula ngamabala la bande ukuthi, umusa weNkosi yisipho umuntu asithola engacelanga, engasisebenzelanga. Siphonguthiwa nqi kuye mahala yena asisebenzise akholise ekhululekile. Kunjengokuthi uthi ulambile ungelamali uswela, kufike umuntu akuthengele ukudla akuphe udle usuthe kungelambadalo. Ngumusa weNkosi…

READ MORE
DEVOTIONALS

LIYIKUKHANYA KWEZWE

UMUSA WANSUKU ZONKE “Lina liyikukhanya kwelizwe. … … yenzani ukukhanya kwenu kukhanye phambi kwabantu ukuze babone izenzo zenu ezinhle baze badumise uYihlo osezulwini.” UMathewu 5:13, 16. Wonke umuntu uthanda lapho okulokukhanya khona. Kuhle. Kuyasebenzeka. Kuyathokozisa. Umnyama awuthandeki. Mubi. Uqukethe ububi. Nxa sekuhlwile siyakuthanda ukukhanyiselwa. Kulezibani ezinkulu ezimi phezu kwezinsika ezinde khonale. Zikhanyisa indawo enkulu. Zikhona…

READ MORE
DEVOTIONALS

Nqoba Ngomthandazo

UMUSA WANSUKU ZONKE Siqala umnyaka omutsha kunje, banengi abasemthandazweni. Abanengi bathatha insuku bezila ukudla bedinga ubuso bukaNkulunkulu ngenxa yezinto ezahlukeneyo empilweni. Kuhle kakhulu lokho ukuthi uqala umnyaka munye ngamunye simdinge uMdali wethu sicele ukukhokhelwa nguye kukho konke ohambeni lwethu lomnyaka omutsha. Siyacela ukuvikelwa, sicele ukusiliswa lokuphiliswa, sicele ukukhokhelwa lokuqondiswa empilweni. Akukho okuvaliweyo ukuthi sikunikele eNkosini,…

READ MORE
DEVOTIONALS

Vuselelwa Ube Lokuhlanzeka

UMUSA WANSUKU ZONKE Inengi labantu livuka ekuseni ligeze, lixubhe imilomo lamazinyo, likame kuhle lenwele. Kumbe ngumntwana ophuma esiya esikolo, langabe ngosekhulile oya emsebenzini, kumbe ngovakatshayo nje, wonke umuntu uphuma ehlanzekile. Lotshona ngekhaya uyageza abemuhle agqoke ezihlanzekileyo. Kodwa, ngokuya kwelanga umuntu uyaginqa, aphetshulwe luthuli olungcolisayo, kumbe anindwe ngokunye okungcolisayo. Lokudla esikudlayo kuyamchithekela umuntu angcole. Sengangike ngithi…

READ MORE