DEVOTIONALS

Ziyamaz’ UMalusi

UMUSA WANSUKU ZONKE Kulengoma edumileyo esiyihlabela siyikholise siginqe tshitshi. Ithi yona,  Ziyamaz’ uMalusi Ziyamaz’ ubaba wazo Nguye oziholayo … Izimvu ziyamazi umalusi wazo ngoba uyazalusa njalo uzikhokhelela emadlelweni amahle abuye ayezinathisa amanzi ziphile kuhle. Umalusi oqondileyo uyazivikele ezitheni. Uyazinakekela abone ukubana ubuyela lazo esibayeni zizonke azivalele kuhle. Lami ngake ngelusa kudala ekhaya. Thina-ke sasizithinta singemuva…

READ MORE
DEVOTIONALS

Ukubonga Kuletha Ukuthula Emoyeni

UMUSA WANSUKU ZONKE “Lingakhathazeki ngalutho, kodwa ezintweni zonke, ngokukhuleka langokuncenga, ngokubonga, lethani izicelo zenu kuNkulunkulu. Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqedisisa konke, kuzalinda izinhliziyo zenu lezingqondo zenu kuKhristu uJesu” kwabaseFiliphi 4:6, 7. Ekukhuleni kwami, sengize ngingaka ngingaka, ngangingayizwisisi kahle indaba yokuthi silethe izicelo zethu kuNkulunkulu ngokuncenga lokubonga. Ukuncenga yebo. Kodwa ukubonga? Kungathi umuntu ephakathi kokukhathazeka ezincengela umusa…

READ MORE
DEVOTIONALS

Thethelela Ngoba Wathethelelwa

UMUSA WANSUKU ZONKE Kulengoma ku-Amagama Okuhlabelela esiyithanda kakhulu ebandleni lakithi, ekhuluma ngokukhangela uMsindisi wethu ebethelwa emthini. Asiphuthi ukuyihlabela ngezikhathi zokukhumbula lokho iNkosi uJesu asenzela khona eKhalvari, ikakhulu ngezikhathi zePhasika. Ivesi lesibili engomeni leyo lithi: Yizwa ethi, Thethelela Labababulali; Abakwazi lokhu, Baba, Abakwenze kimi. Ngangiyihlabela le ingoma okweminyaka eminengi ngingazwisisi ukuthi, qotho, uJesu esebuhlungwini elenga esiphambabweni…

READ MORE
DEVOTIONALS

Vala Omubi Angangeni

UMUSA WANSUKU ZONKE “Okokucina, bazalwane, konke okuliqiniso, konke okulesithunzi, konke okulungileyo, konke okuhlambulukileyo, konke okuhle, konke okubukekayo – uma ulutho luluhle kakhulu loba lubongeka – cabangani ngezinto ezinje” kwabaseFiliphi 4:8 Kulezi insuku kulokukhala endaweni zonke jikelele ngentsha esingene yacwila ezenzweni eziletha uhlupho ezinjengokudakwa lokusebenzisa izidakamizwa zemihlobohlobo ezimbi kakhulu. Yizinto ezibuyisela umsebenzi wesikolo emuva zidale ingxabano…

READ MORE
DEVOTIONALS

Ukupha Luthando

UMUSA WANSUKUZONKE “Phanini, lani lizaphiwa. Kuzathiwa qithi kini kugcwaliswe phamu, kwabandezelwa, kwakhuhluzwa kwaze kwaphuphuma. Ngoba ngasonaleso silinganiso elisisebenzisayo, lani lizalinganiselwa ngaso” uLukha 6:38. “… kumele sisize ababuthakathaka, sikhumbule amazwi eNkosi uJesu athi: ‘Ukupha kubusisekile okudlula ukwamukela’” Imisebenzi 20:35b “Umuntu ngamunye kanike lokho amise enhliziyweni yakhe ukukunikela, kungabi luhonono loba ngokubanjwa ngamandla, ngoba uNkulunkulu uthanda onikela…

READ MORE