DEVOTIONALS

HLAKANIPHA WAKHELE EDWALENI

Umbhalo: “Lowo owezwayo amazwi ami la awenze unjengendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo edwaleni” uMathewu 7:24. Kulenganekwane yesiNgisi eyayixoxwa ukufundisa abantwana ngokuhlakanipha. Kuthiwa kwakulengulube ezintathu, zifuna ukwakha izindlu zazo. Eyokuqala yayadinga utshani yakha masinyane indlu yayo yaqeda. Yathokoza ukubana isilendlu. Eyesibili layo yadinga izigojwana yakha ngesikhekhekhe, yaqeda. Layo yajabula ukuba isilendlu yayo. Kwathi le eyesithathu yacabangisisa…

READ MORE
DEVOTIONALS

IMVAMA YIKUNGABONGI

Ku 1 USamuyeli 25:10, 11 sibala amazwi la. “Kwathi abantu bakaDavida sebefikile, bamnika uNabhali umbiko lo ngebizo likaDavida. Emva kwalokho balinda. UNabhali waphendula izinceku zikaDavida wathi, “Ungubani uDavida lowo? Ingubani indodana kaJese leyo na? Ngalezinsuku izinceku ezinengi ziyawabalekela amakhosi azo. Kungani kumele ngithathe isinkwa sami lamanzi, lenyama engiyihlabele abagundi bami, nginike abantu engingazi lapho abavela…

READ MORE
DEVOTIONALS

Isidensi Yisitha

“Lindani likhuleke ukuze lingaweli ekulingweni. Umoya uyathanda, kodwa umzimba ubuthakathaka”uMakho 14:38.             Maye ngesidensi! Isidensi yisitha. Ngumthakathi wezigodo. Umuntu olesidensi uzitshela ukuthi isikhathi sisekhona, uzakuthi esesenza. Omunye ubona ulutho oluhle abanye beluphanga azitshele ukuba balewala, uzakuthi eselwenza. Athi qaqabu lungasekho acine esesithi, “Ngabe ….” Isidensi senza umuntu avilaphe ukwenza khathesi, acine ebalekelwa yimfundo, loba aphunyukwe…

READ MORE
DEVOTIONALS

Isitha Sezitha Zakho

“Nxa lingalalelisisa ekutshoyo njalo lenze konke engikutshoyo, ngizakuba yisitha sezitha zenu… (u-Eksodisi 23:22). La ngamazwi afunzwa uMosi nguNkulunkulu ukubana awatshele abantwana bako-Israyeli. Kodwa ayakhuluma lakithi lamhlanje.             Isitha sezitha zakho ngumngane wakho. Uyakuthanda. Uyakunakekela. Kathandi ukuba ukhahlanyezwe. Kathandi ukukubona udangele, udumazekile. Umi kwelakho icele njalo angabhekana layo ingozi ngqo ngoba efisa ukukuvikela.             Zinengi izitha…

READ MORE
DEVOTIONALS

U-Imanuweli

“Intombi epheleleyo izakhulelwa izale indodana, bayibize ngokuthi ngu-Imanuweli – okutsho ukuthi, uNkulunkulu ulathi” uMathewu 1:23. Yebo, ibizo elithi Imanuweli litsho lokhu ukuba, uNkulunkulu ulathi. Yinduduzo enkulu kakhulu kithi thina abantu lokhu ukwazi ukubana uNkulunkulu ulathi. Ukhona lapho esikhona ngaso sonke isikhathi. Uhamba lathi. Silala laye, sivuke laye, sibuye sitshone laye. Asimboni-ke ngamehlo ethu la awenyama.…

READ MORE