DEVOTIONALS

HLAKANIPHA, WAKHELE EDWALENI

Umbhalo: “Lowo owezwayo amazwi ami la awenze unjengendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo edwaleni” uMathewu 7:24. Kulenganekwane yesiNgisi eyayixoxwa ukufundisa abantwana ngokuhlakanipha. Kuthiwa kwakulengule ezintathu, zifuna ukwakha izindlu zazo. Eyokuqala yayadinga utshani yakha masinyane indlu yayo yaqeda. Yathokoza ukubana isilendlu. Eyesibili layo yadinga izigojwana yakha ngesikhekhekhe, yaqeda. Layo yajabula ukuba isilendlu yayo. Kwathi le eyesithathu yacabangisisa…

READ MORE
DEVOTIONALS

Isidensi Yisitha

“Lindani likhuleke ukuze lingaweli ekulingweni. Umoya uyathanda, kodwa umzimba ubuthakathaka”uMakho 14:38.             Maye ngesidensi! Isidensi yisitha. Ngumthakathi wezigodo. Umuntu olesidensi uzitshela ukuthi isikhathi sisekhona, uzakuthi esesenza. Omunye ubona ulutho oluhle abanye beluphanga azitshele ukuba balewala, uzakuthi eselwenza. Athi qaqabu lungasekho acine esesithi, “Ngabe ….” Isidensi senza umuntu avilaphe ukwenza khathesi, acine ebalekelwa yimfundo, loba aphunyukwe…

READ MORE
DEVOTIONALS

Isitha Sezitha Zakho

“Nxa lingalalelisisa ekutshoyo njalo lenze konke engikutshoyo, ngizakuba yisitha sezitha zenu… (u-Eksodisi 23:22). La ngamazwi afunzwa uMosi nguNkulunkulu ukubana awatshele abantwana bako-Israyeli. Kodwa ayakhuluma lakithi lamhlanje.             Isitha sezitha zakho ngumngane wakho. Uyakuthanda. Uyakunakekela. Kathandi ukuba ukhahlanyezwe. Kathandi ukukubona udangele, udumazekile. Umi kwelakho icele njalo angabhekana layo ingozi ngqo ngoba efisa ukukuvikela.             Zinengi izitha…

READ MORE
DEVOTIONALS

U-Imanuweli

“Intombi epheleleyo izakhulelwa izale indodana, bayibize ngokuthi ngu-Imanuweli – okutsho ukuthi, uNkulunkulu ulathi” uMathewu 1:23. Yebo, ibizo elithi Imanuweli litsho lokhu ukuba, uNkulunkulu ulathi. Yinduduzo enkulu kakhulu kithi thina abantu lokhu ukwazi ukubana uNkulunkulu ulathi. Ukhona lapho esikhona ngaso sonke isikhathi. Uhamba lathi. Silala laye, sivuke laye, sibuye sitshone laye. Asimboni-ke ngamehlo ethu la awenyama.…

READ MORE
DEVOTIONALS

Ngaphetsheya Kwengcwaba

Kulombhalo eNcwadini othi: “Ngiqinisile ngithi lowo owezwayo amazwi ami amkholwe lowo ongithumileyo ulokuphila okungapheliyo njalo kazukulahlwa; usechaphile wasuka ekufeni waya ekuphileni” (uJohane 5:24). Impilo yisipho esimangalisayo esivela kuMdali, uNkulunkulu. Kodwa yonke impilo ilesibanga. Umuntu kaphili okungapheliyo lapha emhlabeni. Omunye uphila okwemizuzwana nje elusane, afe eyingane engakamunyi lakumunya. Omunye aphile aze athathe kumbe ende. Omunye njalo…

READ MORE