DEVOTIONALS

Vala Omubi Angangeni

UMUSA WANSUKU ZONKE “Okokucina, bazalwane, konke okuliqiniso, konke okulesithunzi, konke okulungileyo, konke okuhlambulukileyo, konke okuhle, konke okubukekayo – uma ulutho luluhle kakhulu loba lubongeka – cabangani ngezinto ezinje” kwabaseFiliphi 4:8 Kulezi insuku kulokukhala endaweni zonke jikelele ngentsha esingene yacwila ezenzweni eziletha uhlupho ezinjengokudakwa lokusebenzisa izidakamizwa zemihlobohlobo ezimbi kakhulu. Yizinto ezibuyisela umsebenzi wesikolo emuva zidale ingxabano…

READ MORE
DEVOTIONALS

Ukupha Luthando

UMUSA WANSUKUZONKE “Phanini, lani lizaphiwa. Kuzathiwa qithi kini kugcwaliswe phamu, kwabandezelwa, kwakhuhluzwa kwaze kwaphuphuma. Ngoba ngasonaleso silinganiso elisisebenzisayo, lani lizalinganiselwa ngaso” uLukha 6:38. “… kumele sisize ababuthakathaka, sikhumbule amazwi eNkosi uJesu athi: ‘Ukupha kubusisekile okudlula ukwamukela’” Imisebenzi 20:35b “Umuntu ngamunye kanike lokho amise enhliziyweni yakhe ukukunikela, kungabi luhonono loba ngokubanjwa ngamandla, ngoba uNkulunkulu uthanda onikela…

READ MORE
DEVOTIONALS

HLAKANIPHA WAKHELE EDWALENI

Umbhalo: “Lowo owezwayo amazwi ami la awenze unjengendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo edwaleni” uMathewu 7:24. Kulenganekwane yesiNgisi eyayixoxwa ukufundisa abantwana ngokuhlakanipha. Kuthiwa kwakulengulube ezintathu, zifuna ukwakha izindlu zazo. Eyokuqala yayadinga utshani yakha masinyane indlu yayo yaqeda. Yathokoza ukubana isilendlu. Eyesibili layo yadinga izigojwana yakha ngesikhekhekhe, yaqeda. Layo yajabula ukuba isilendlu yayo. Kwathi le eyesithathu yacabangisisa…

READ MORE
DEVOTIONALS

IMVAMA YIKUNGABONGI

Ku 1 USamuyeli 25:10, 11 sibala amazwi la. “Kwathi abantu bakaDavida sebefikile, bamnika uNabhali umbiko lo ngebizo likaDavida. Emva kwalokho balinda. UNabhali waphendula izinceku zikaDavida wathi, “Ungubani uDavida lowo? Ingubani indodana kaJese leyo na? Ngalezinsuku izinceku ezinengi ziyawabalekela amakhosi azo. Kungani kumele ngithathe isinkwa sami lamanzi, lenyama engiyihlabele abagundi bami, nginike abantu engingazi lapho abavela…

READ MORE
DEVOTIONALS

Isidensi Yisitha

“Lindani likhuleke ukuze lingaweli ekulingweni. Umoya uyathanda, kodwa umzimba ubuthakathaka”uMakho 14:38.             Maye ngesidensi! Isidensi yisitha. Ngumthakathi wezigodo. Umuntu olesidensi uzitshela ukuthi isikhathi sisekhona, uzakuthi esesenza. Omunye ubona ulutho oluhle abanye beluphanga azitshele ukuba balewala, uzakuthi eselwenza. Athi qaqabu lungasekho acine esesithi, “Ngabe ….” Isidensi senza umuntu avilaphe ukwenza khathesi, acine ebalekelwa yimfundo, loba aphunyukwe…

READ MORE