UMUSA WANSUKU ZONKE

Inengi labantu livuka ekuseni ligeze, lixubhe imilomo lamazinyo, likame kuhle lenwele. Kumbe ngumntwana ophuma esiya esikolo, langabe ngosekhulile oya emsebenzini, kumbe ngovakatshayo nje, wonke umuntu uphuma ehlanzekile. Lotshona ngekhaya uyageza abemuhle agqoke ezihlanzekileyo. Kodwa, ngokuya kwelanga umuntu uyaginqa, aphetshulwe luthuli olungcolisayo, kumbe anindwe ngokunye okungcolisayo. Lokudla esikudlayo kuyamchithekela umuntu angcole. Sengangike ngithi ngihamba nje ezindleleni ngiselula amathambo lemisipha, ngibone okunye okwakungikitaze. Uyathola umuntu ephathekile ethanyela iguma lakwabo, omunye aze aphume athanyele wonke amahlamvu lezigojwana lengcekeza okuphambi kweguma lakwabo, athanyele lendleleni. Kodwa kungavunguza umoya, amahlamvu lengcekeza okuphetshulwa kusuka komakhelwana kuza khonalapho obekuthanyelwe khona, kucine sekulengcekeza njalo. 

Ngangike ngicabange ngokuthi nxa sizihlanza kwakube sengathi asisoze singcole futhi. Kodwa siyangcola. Ungaze ulale uxubhe amazinyo wageza lomlomo lolimi, nxa uvuka ekuseni umlomo wawube unuka ungelalo iphunga elihle elifana laleliya usanda kuxubha. Kunjalo. Siyazihlanza, sihlanze lezindawo zethu, kodwa kusiya ntambama kusihlwa, sasibe sesingcolile njalo sesiswela ukugeza. Loba silala sigezile, ekuseni kumele sigeze njalo sihlambuluke sibe bahle, ukuze singabanukeli abanye. Yimpilo. Iswela khonalokho ukubana siphinde ukuzihlamba lokuhlamba yonke into esiyisebenzisayo. Awungezake upheke isitshwala ngembiza opheke ngayo izolo ingageziswanga. Sivikela ubutshapha lengcekeza engasigulisa.

Amabandla amanengi aba lezinkonzo amaviki onke. AmaSabatha ayakhonza ngoMgqibelo. Amanye amaKhristu akhonza ngeSonto. Abanye njalo balenkonzo zabo ngabolweSihlanu. Abanye basonta phose insuku zonke zeviki. Amabandla amanengi aba lemvuselelo kabili loba kathathu ngomnyaka. Lesi yisikhathi sezinkonzo ezibakhona mhlawumbe okweviki lonke insuku zonke, loba ingxenye nje yeviki. Kuyanxuswa umtshumayeli ozakuzanika izintshumayelo ezivuselela imiphefumlo ngenkuthazo ethile elizwini leNkosi ukuze ukholo oseluxega luqine, loba ukuqinisa imiphefumlo yabantu ukuze bagxile ebukhoneni beNkosi. Umuntu ongumKhristu uma esethole uJesu njengeNkosi loMsindisi wempilo yakhe, kabeki phansi izikhali azitshele ukubana asisekho isono esizamphambanisa njalo. Hatshi, akunjalo. Usathani laye uphethe ezulazula edinga loba ngubani ovumela ubutshapha besono bumnamathele. Ngakho kuyasweleka ukuthi umuntu avuselelwe njalonjalo ukuze umphefumulo wakhe usondele eNkosini. Ukona kwenza inhliziyo ibe letshatha eliyingcekeza. Isono siyasahlukanisa loKhristu. Kodwa ukuhlala ebukhoneni beNkosi kuba khona kohlanzekileyo enhliziyweni ongelalo itshatha lesono. ENcwadini yamaHubo, umhlabeleli uthi, “Dala phakathi kwami inhliziyo ehlanzekileyo, uvuselele ngaphakathi kwami umoya othembekileyo” iHubo 51:10. Sonke siyakuswela ukuvuselelwa sibe lenhliziyo ehlanzekileyo. Kumele sabelane labanye ivangeli ukuze labo basizakale njengathi bangacini besidonsela ebubini.

Barbara Nkala