Vuka Mntomtsha!

Asiqondisane Mntomtsha

Asiqondisane Mntomtsha  Siphakathi kwesikhathi esinzima kakhulu esidinga ukuba umuntu azazi ukuba yena ungubani, uvela ngaphi njalo uya ngaphi. Kulezizikhathi esiphila kizo, kunengi okukhathazayo okuletha izinkinga kithi abantu abatsha. Ngifisa ukuthi fahla ngokunye kwalokho esengikubonile. Okokuqala, bakhona ontanga ababona kunzima ukwala izinto ezithile, asithi  mhlawumbe nxa sicelwa okuthile ngabangane kumbe labo esifunda labo ezikolo. Mntomtsha, nxa…

READ MORE
Vuka Mntomtsha!

Qaphela Ukuhugelwa Kokubi Mntomtsha

VUKA MNTOMTSHA! Nyakenye kuke kwaba lezingxoxo ngezingxaki ezixaka abantu abatsha. Lamhla ngifisa ukuthi sikhangele enye yalezizingxaki okwaxoxwa ngazo ngoba kukhanya ziyamemetheka njalo zibadilizela phansi abatsha. Mhlawumbe kungasizakala othile umntomtsha owayengezwanga ngalokhu okwalandiswa ngabatsha esaxoxa labo enkundleni yabatsha. Siyasizwa isililo emakhaya, ezikolo, phakathi kwezakhamizi lasezweni lonke. Umkhosi uthi abatsha bamane babhudlukele etshwaleni obunathwa ngabantu abadali. Kuhlatshwe…

READ MORE

UKWAZISANA OKUHLE

Sike sakhulumisana ngobuntu Mntomtsha! Kuhle ukuba ngumuntu olobuntu. Umuntu olobuntu uphila kuhle labanye abantu. Kwakube lokwazisana okuhle kakhulu. Zikhona izindlela zokuphila kwelakithi eziphakamisa ukwazisana okuhle, okubonisa ubuntu. Nanzi ezinye zezimpawu ezibonisa ukwazisana okuhle, okwenza abantu baphilisane kuhle. Bonga Ukubonga kuyinto enhle kakhulu. Nxa uphiwe ulutho, akukhathalekile lukhulu loba luncane, kuqakathekile ukuba ubonge. Kwesinye isikhathi uyabe…

READ MORE
Vuka Mntomtsha!

UMKHOKHELI OMUHLE

Mntomtsha, uyakwazi ukuthi lawe ungumkhokheli? Usesemutsha,kodwa bakhona abakhangele kuwe abadinga ukukhokhelwa nguwe.Uhlezi usizwa ukuthi wena njengomntomtsha, nguwe umkhokheliwakusasa. Wenzani ngalokho? Vuka Mntomtsha, utshengiseubukhokheli bakho obuhle. Suduka utshiyane labakutshela ukuthi awazilutho awungeke wenze lutho. Bafile labo. Bayazehlulekela. Sondelakulabo abakhanya bezimisela, behlahla indlela, besazi lapho abayakhona. Bathi inyoni zasiba lunye ziphapha ndawonye. Uyini veleumkhokheli mntomtsha? Kunengi ayikho…

READ MORE
Vuka Mntomtsha!

MNTOMTSHA, ZAMA UKUZIPHANDELA

Mntomtsha, imfundo yisibane njalo iligugu kuye wonke ofisa ukuphumelela empilweni. Isikhathi esinengi nxa kukhulunywa ngemfundo kwabatsha inengi lisuka linakane utitshala esikolo. Yebo kambe, itholakala khona sibili imfundo, kodwa hatshi lapho kuphela.                Inengi lentsha liswela ithuba lokuya esikolo kulezinsuku. Imbangela kungumumo welizwe wona omi manzonzo, ongancwebekiyo. Kuthi ixukwana elilitholayo lelothuba limane lizithole seliphendlana lemilotha kungelanto ecacayo…

READ MORE
  • 1
  • 2