UKWAZISANA OKUHLE

Sike sakhulumisana ngobuntu Mntomtsha! Kuhle ukuba ngumuntu olobuntu. Umuntu olobuntu uphila kuhle labanye abantu. Kwakube lokwazisana okuhle kakhulu. Zikhona izindlela zokuphila kwelakithi eziphakamisa ukwazisana okuhle, okubonisa ubuntu. Nanzi ezinye zezimpawu ezibonisa ukwazisana okuhle, okwenza abantu baphilisane kuhle. Bonga Ukubonga kuyinto enhle kakhulu. Nxa uphiwe ulutho, akukhathalekile lukhulu loba luncane, kuqakathekile ukuba ubonge. Kwesinye isikhathi uyabe…

READ MORE
Vuka Mntomtsha!

UMKHOKHELI OMUHLE

Mntomtsha, uyakwazi ukuthi lawe ungumkhokheli? Usesemutsha,kodwa bakhona abakhangele kuwe abadinga ukukhokhelwa nguwe.Uhlezi usizwa ukuthi wena njengomntomtsha, nguwe umkhokheliwakusasa. Wenzani ngalokho? Vuka Mntomtsha, utshengiseubukhokheli bakho obuhle. Suduka utshiyane labakutshela ukuthi awazilutho awungeke wenze lutho. Bafile labo. Bayazehlulekela. Sondelakulabo abakhanya bezimisela, behlahla indlela, besazi lapho abayakhona. Bathi inyoni zasiba lunye ziphapha ndawonye. Uyini veleumkhokheli mntomtsha? Kunengi ayikho…

READ MORE
Vuka Mntomtsha!

MNTOMTSHA, ZAMA UKUZIPHANDELA

Mntomtsha, imfundo yisibane njalo iligugu kuye wonke ofisa ukuphumelela empilweni. Isikhathi esinengi nxa kukhulunywa ngemfundo kwabatsha inengi lisuka linakane utitshala esikolo. Yebo kambe, itholakala khona sibili imfundo, kodwa hatshi lapho kuphela.                Inengi lentsha liswela ithuba lokuya esikolo kulezinsuku. Imbangela kungumumo welizwe wona omi manzonzo, ongancwebekiyo. Kuthi ixukwana elilitholayo lelothuba limane lizithole seliphendlana lemilotha kungelanto ecacayo…

READ MORE

UBUQOTHO

MNTOMTSHA, kubanga elidlulileyo sixoxe ngobuntu. Okunye okuqakatheke kakhulu ekubeni ngumuntu olobuntu yikuba ngumuntu oqotho. Ngumuntu onjani oqotho? Ngumuntu othembekileyo, ongasimenemene. Yikuba ngumuntu omela iqiniso lokulunga ngezikhathi zonke. Yikulimela iqiniso loba libuhlungu. Abangane bakho bangafakazelana ngento engamanga, kodwa ubuqotho buthi kuwe, gobela iqiniso loba sebekwenza wena ube ngusomangase. Iqiniso liyamkhulula umuntu. Amanga ayabulala. Ungakhuluma amanga, ucina…

READ MORE
Vuka Mntomtsha!

UBUNTU

Mntomtsha, sewake wezwa umuntu okhuluma ngokucasuka esithi, “Akulamuntu laphayana!” Kodwa uyabe esitsho umuntu ophilayo, olazo zonke izitho. Uyabe esitshoni? Uzwe omunye ebuka othile athi, “Awuboni-ke! Lokhu yikho ukuba ngumuntu.” Umuntu ngonjani pho?  Umuntumuntu ngolobuntu. Ubuntu yikuba ngumuntu.           Selalike lizwe inkulumo ethi, ‘Umuntu ngumuntu ngabantu’? Kutshoni lokho? Kutsho khonalokho ukuthi bengekho abanye abantu abakubona njengomuntu,…

READ MORE