Mntomtsha, uyakwazi ukuthi lawe ungumkhokheli? Usesemutsha,
kodwa bakhona abakhangele kuwe abadinga ukukhokhelwa nguwe.
Uhlezi usizwa ukuthi wena njengomntomtsha, nguwe umkhokheli
wakusasa. Wenzani ngalokho? Vuka Mntomtsha, utshengise
ubukhokheli bakho obuhle. Suduka utshiyane labakutshela ukuthi awazi
lutho awungeke wenze lutho. Bafile labo. Bayazehlulekela. Sondela
kulabo abakhanya bezimisela, behlahla indlela, besazi lapho abaya
khona. Bathi inyoni zasiba lunye ziphapha ndawonye. Uyini vele
umkhokheli mntomtsha? Kunengi ayikho khona singaloba incwadi
engangeBhayibhili sichaza ukuba umkhokheli uyini, ubonakala njani,
ngani.
Umkhokheli omuhle ulothando lozwelo. Abantu bangeke bamlalele,
bamlandele benze akutshoyo engumuntu olochuku lenzondo. Uthando
luchamusela uthando. UJohn Maxwell, oselobe kakhulu ngobukhokheli
ulesitsho esesavama kakhulu esithi, abantu abalandaba lokuthi ulolwazi
olunganani ngaphandle kokuthi bazi ukuthi ubakhathalela kanganani.
Bayamfuna umkhokheli olothando lokunakekela, ozwelana labo.
Umkhokheli omuhle ngumuntu oqotho njalo othembekileyo.
Ubuqotho buhle buyahlonipheka. Butshengisa ukwethembeka lokuba
ngumuntu omela iqiniso lokuhle. Abantu bayamnamathela umkhokheli
ongasudukiyo eqinisweni loba kutheni.
Umkhokheli uthobekile, uyazehlisa, njalo kazifuneli okwakhe.
Mntomtsha, umkhokheli uyabazisa abanye abantu, kaqansi akhwele
phezu kwabo ukusuthisa okufiswa nguye. Uyakwazi ukuphakamisa labo
okumele abaphakamise kunye lezidingo zabo; labo-ke bamxhase
ebukhokhelini bakhe obuhle.
Umkhokheli ukhuluma kuhle labantu bakhe njalo uyalalela izeluleko
zabo ezilohlonzi njalo ezakhayo. Akasuye untandokayiphikiswa.
Kabafundekeli ngalokho yena akufisayo okusiza yena zwi. Uyathethelela
afundise ngendlela elothando ukuze lesiqoqodo esilenkani siqonde.
Asingezake sikubalise konke umkhokheli ayikho khona mntomtsha.
Kunengi kakhulu. Okukhulu, esebukhokhelini bakhe ulolonga izimpilo
zabantu bakhe ukuze akhokhele ngokuthula lentokozo. Ake uzihlole
kulokhu okuqanjiweyo ubone langabe usendleleni enhle eqondileyo.
Vuka mntomtsha ukhokhele kuhle lapho okhona. Siyakuswela.
Barbara Nkala