Inganekwane kaGogo

UNgulungundu Lomlomo Oyinhlikinhliki

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE Inganekwane yethu yalamhla bangane bakaGogo imayelana loNgulungundu, lokuthi yini eyenza waba lomlomo oyinhlikinhliki, inhlikibonda. Kuthiwa kudaladala, izinyamazana zisakhuluma, zaziphila zonke ngokuthandana egangeni, ezinkulu lezincane. UNgulungundu ngaleso sikhathi kuthiwa wayeyinyamazana encane, enhle, ebukekayo okwamagama. Wayethole umlindi owawutshiywe ngenye inyamazana, wasewulungilungisa ukuze azihlalele kuwo kuhle. Wayengadingi okudliwayo…

READ MORE
DEVOTIONALS

Thethelela Ngoba Wathethelelwa

UMUSA WANSUKU ZONKE Kulengoma ku-Amagama Okuhlabelela esiyithanda kakhulu ebandleni lakithi, ekhuluma ngokukhangela uMsindisi wethu ebethelwa emthini. Asiphuthi ukuyihlabela ngezikhathi zokukhumbula lokho iNkosi uJesu asenzela khona eKhalvari, ikakhulu ngezikhathi zePhasika. Ivesi lesibili engomeni leyo lithi: Yizwa ethi, Thethelela Labababulali; Abakwazi lokhu, Baba, Abakwenze kimi. Ngangiyihlabela le ingoma okweminyaka eminengi ngingazwisisi ukuthi, qotho, uJesu esebuhlungwini elenga esiphambabweni…

READ MORE
IZAGA

Ikhuba Lomunye Alilandima

IZAGA Kwathi inhlanyelo yomumbu imila, ukhula lalo lwathi khonapho! UDube wayengananzelelanga kuhle ukubekwa kwamakhuba ngesikhathi sebusika. Abantwana babejikele lapho abajikela khona. Ngakho sekuyisikhathi sokuhlakula, amakhuba nkwe! Nango uDube esiyakweboleka komakhelwana uNdlovu. Webolekwa amakhuba amabili, uNdlovu watsho ukuba uzawaswela laye masinyane njengoba ukhula selubhahile emasimini. Kuthe bephakathi kokuhlakulela umumbu ngelanga lesithathu, thutshu umntakaNdlovu esithi uthunywe ukulanda…

READ MORE
IZAGA

Umuntu Ngumuntu Ngabantu

UBUNTU Esintwini sivamile ukuzwa kukhulunywa ngokuthi umuntu ngumuntu ngabantu. Yebo, impela. Ungaba ngumuntu njani bengekho abanye abantu abakubona njengomuntu? Ukhona omunye umlobi wodumo kwelamaNgisi eminyakeni yabo 1700, uJohn Donne, owaloba inkondlo eyayijonge ukuqumbaqumba imicabango yabantu ukuze bakubone ukuthi akekho umuntu ongaphila enguyedwana nje njengesihlenge. Kulomzila enkondlweni yakhe othi, akekho umuntu oyisihlenge (No man is an…

READ MORE
Vuka Mntomtsha!

Ikusasa Lisezandleni Zakho

VUKA MNTOMTSHA! Ubunzima bempilo abubonakali uma usemncane. Lokho ngizibonele kweyami Impilo. Konke engangikufuna ngangikutholelwa ngabazali. Okwami kwakuyikulala, ngivuke, ngidle, ngiye esikolo, ngidlale, ngilale njalo. Sengikhulile. Impilo ayisafani lakuqala ngisesengumntwana. Amehlo asebona ubuhlungu lokukhathazeka kwabazali, abebengifihlela bona ngoba bengingeke ngizwisise. Sengikubonile ngakholwa ukuba ikusasa lisezandleni zami. Amehlo avuleka ngo2018, ngesikhathi ngisenza imfundo yami ye-A level. Imali…

READ MORE