Inganekwane kaGogo

Kungani UNdlovu Elomboko

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE Inganekwane yethu yalamhla bangane bakaGogo imayelana loNdlovu, ukuba kungani elomboko. Liyawazi umboko wendlovu bangane? Umboko yisitho sendlovu esiyingxenye yomlomo lamakhala amade asebenza ukunuka, ukuphefumula, ukunatha lokukhupha umsindo owenziwa zindlovu. Uyisitho esilengayo esilembaxanyana ezimbili ekucineni kwawo eziyizo ezisebenza njengeminwe ukudobha izinto ezincane. Umboko uyakha amahlamvu phezulu…

READ MORE
IZAGA

Eyomndeni Ayingenwa

IZAGA Ngike ngabona abathile bemuli bexabana. Kwakungudade lomfowabo. Baqalisa bephikisana ngokuthile, baqala ukuthethisana, bacina sebebhakelana. Babesegumeni lakwabo. Udade wacina esekhulelwa ngumfowabo owayesemfuqele emdulini wambandezela lapho. Kuthe omunye ujaha owayezidlulela ebona owesifazana ekhanya ehlukunyezwa ngowesilisa, weza egijima wafika wasunduza lo owesilisa wayawela le. Kanti useqale impi. Endaweni yokuthi lo obekhulelwa ambonge, nango edobha isigodo emvavatha ngaso.…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

UNgulungundu Lomlomo Oyinhlikinhliki

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE Inganekwane yethu yalamhla bangane bakaGogo imayelana loNgulungundu, lokuthi yini eyenza waba lomlomo oyinhlikinhliki, inhlikibonda. Kuthiwa kudaladala, izinyamazana zisakhuluma, zaziphila zonke ngokuthandana egangeni, ezinkulu lezincane. UNgulungundu ngaleso sikhathi kuthiwa wayeyinyamazana encane, enhle, ebukekayo okwamagama. Wayethole umlindi owawutshiywe ngenye inyamazana, wasewulungilungisa ukuze azihlalele kuwo kuhle. Wayengadingi okudliwayo…

READ MORE
DEVOTIONALS

Thethelela Ngoba Wathethelelwa

UMUSA WANSUKU ZONKE Kulengoma ku-Amagama Okuhlabelela esiyithanda kakhulu ebandleni lakithi, ekhuluma ngokukhangela uMsindisi wethu ebethelwa emthini. Asiphuthi ukuyihlabela ngezikhathi zokukhumbula lokho iNkosi uJesu asenzela khona eKhalvari, ikakhulu ngezikhathi zePhasika. Ivesi lesibili engomeni leyo lithi: Yizwa ethi, Thethelela Labababulali; Abakwazi lokhu, Baba, Abakwenze kimi. Ngangiyihlabela le ingoma okweminyaka eminengi ngingazwisisi ukuthi, qotho, uJesu esebuhlungwini elenga esiphambabweni…

READ MORE
IZAGA

Ikhuba Lomunye Alilandima

IZAGA Kwathi inhlanyelo yomumbu imila, ukhula lalo lwathi khonapho! UDube wayengananzelelanga kuhle ukubekwa kwamakhuba ngesikhathi sebusika. Abantwana babejikele lapho abajikela khona. Ngakho sekuyisikhathi sokuhlakula, amakhuba nkwe! Nango uDube esiyakweboleka komakhelwana uNdlovu. Webolekwa amakhuba amabili, uNdlovu watsho ukuba uzawaswela laye masinyane njengoba ukhula selubhahile emasimini. Kuthe bephakathi kokuhlakulela umumbu ngelanga lesithathu, thutshu umntakaNdlovu esithi uthunywe ukulanda…

READ MORE