NOTICES

Adjudication: Ndebele Plays 2022

Imibono Ngemidlalo Yonke Jikelele Abalobimdlalo baveze ukuthi balesifiso sokuloba imidlalo yesiNdebele lokuthuthukisa ulimi, lokhu kuvezwa linani lemidlalo engenileyo, elitshumi lantathu. Inani leli ligoqela lemidlalo emibili engasangenanga emncintiswaneni ngoba ilamabala amalutshwana kulalawo ayeqanjiwe angu20,000 loba edlula lapho. Abalobimdlalo abanengi benelisile ukucupha izehlakalo zabo ezintweni ezenzakala kulezinsuku, ezinjengalezi: izigigaba zeCovid, ukuhlukunyezwa kwabesifazana lamalungelo abo, ukuhlukuluzeka komntwana oyinkazana,…

READ MORE
Literary Competitions

IZIGIGABA ZECOVID-19 LODONSI LWAYO

“Mzukulu, ngangingekho ezweni lenkaba ngenxa yesimo selizwe. Ngangise Ningizimu Afrika. Ngomnyaka ka2020, ekuqaleni kwawo, sezwa amahemuhemu athi sekukhona umkhuhlane obulala abantu ubuthumuthumu. Kwathiwa lumkhuhlane uqale phesheya kwelamaTshayina.”  “Pho kwakuthiwa yini lowo mkhuhlane gogo?” ebuza uMbali emafulufulu efuna ukuzwisisisa.  “Kwathiwa yiKhorona vayirasi mzukulu, babuye bawubize nge Covid-19.” “Hawu gogo, umkhuhlane obizwa nge nombolo pho?”  “Yebo mzukulu,…

READ MORE
NOTICES

OKHEKHE ABAHLAKANIPHILEYO

Laba ngoKhekhe abahlakaniphileyo abathola imivuzo ngemva kokuphendula kuhle ukuba inganekwane abayethelwe nguGogo ibe ifundisani. Sibatshayela ihlombe, Izipho zaphiwa yiBCMN Literary Trust ukukhuthaza oKhekhe ukubana bananzelele izifundo ezinhle ezikhona kunganekwane, ezifundisa ubuhle bokuba ngumuntu olobuntu, ohlonipha njali azise abanye.

READ MORE