IZAGA

Ngike ngabona abathile bemuli bexabana. Kwakungudade lomfowabo. Baqalisa bephikisana ngokuthile, baqala ukuthethisana, bacina sebebhakelana. Babesegumeni lakwabo. Udade wacina esekhulelwa ngumfowabo owayesemfuqele emdulini wambandezela lapho. Kuthe omunye ujaha owayezidlulela ebona owesifazana ekhanya ehlukunyezwa ngowesilisa, weza egijima wafika wasunduza lo owesilisa wayawela le. Kanti useqale impi. Endaweni yokuthi lo obekhulelwa ambonge, nango edobha isigodo emvavatha ngaso. Lo owesilisa obewile wavuka wamvuthela ngenqindi umalamula. Habe! Nampo bemthelela. Wabona ukuthi indaba zimbi wathi nyawo ngibeletha ephuma isango. Ngezwa umama owayechaya impahla owayekade esemi ebukele esithi, “Ho-o, eyomndeni ayingenwa yebaba!” ebhula izidwaba zakhe. Owokuhlaselwa wayesithi uyalamula kanti uzithezela olulenkume kwabomndeni. Laba ababili ababekade bexabana balandelana bengena endlini yakwabo impi yabo isiphelile.

Yebo, eyomndeni ayingenwa. Umndeni uyini? Umndeni ngabantu abazalanayo, izihlobo zegazi. Bayazwelana. Bayasizana. Bayasekelana. Ungaqali ukungenela endabeni zabo unganxuswanga. Ungacina ungena emanyaleni wena usithi uyasiza. Impi yomnndeni ayingenwa. 

Barbara Nkala