UMUSA WANSUKU ZONKE

“Lina liyikukhanya kwelizwe. … … yenzani ukukhanya kwenu kukhanye phambi kwabantu ukuze babone izenzo zenu ezinhle baze badumise uYihlo osezulwini.” UMathewu 5:13, 16.

Wonke umuntu uthanda lapho okulokukhanya khona. Kuhle. Kuyasebenzeka. Kuyathokozisa. Umnyama awuthandeki. Mubi. Uqukethe ububi. Nxa sekuhlwile siyakuthanda ukukhanyiselwa. Kulezibani ezinkulu ezimi phezu kwezinsika ezinde khonale. Zikhanyisa indawo enkulu. Zikhona ezilingeneyo ezikhanyisa imigwaqo loba izitalada sekuhlwile. Zikhona ezikhanyisa endlini. Kube khona amakhandlela lamalambi epharafina aba lentuthu enukayo. Lezimota zilamalambi akhanyisayo. Ngabe kazihambi ebusuku izimota engekho lawo malambi. Lomlilo eziko uba yikukhanya emkulwini emakhaya. Ikanti labomakhalekhukhwini laba esihamba sibathwele balazo izibane zokukhanyisa kungacisha ezifaneleyo sekuhlwile. 

Kulezi insuku, ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi lapho adalwa khona, abantu abanengi sebefaka amandla okukhanyisa lokusebenza athatshwa elangeni, okuthiwa yisola. Yimizamo yabantu yonke leyo yokubana sibe lokukhanya. Kuhle. Kodwa kukhona ukukhanya okungaveli ebantwini. Kukhona ukukhanya okungadalwanga ngabantu. Kukhona ukukhanya okukhanya lebumnyameni kuxotshe umnyama wonke. Lokhu yikukhanya kweNkosi uJesu. INcwadi kaJohane ithi, “Kwakukhona ukuphila kuye, lokho kuphila kwakuyikukhanya kwabantu … … Ukukhanya okuqinisileyo okunika ukukhanya emuntwini wonke kwakusiza emhlabeni” uJohane 1: 4, 9.  UJesu uMsindisi wethu uyikukhanya ezimpilweni zethu. Wafundisa abafundi bakhe ukubana bayikukhanya kwezwe. KuMathewu 5:13 lo16 wathi kubafundi bakhe, “Lina liyikukhanya kwelizwe. … … yenzani ukukhanya kwenu kukhanye phambi kwabantu ukuze babone izenzo zenu ezinhle baze badumise uYihlo osezulwini.”  Lathi lamhlanje singabafundi bakaJesu, siyakhuthazwa ukubana siyikukhanya kwezwe. Njani? Siyikukhanya nxa sibala ilizwi leNkosi yona eyikukhanya kwethu, siyikhonze, sikhuleke kuyo.

Wena uyisiphi isibane? Ukhanyisela bani? Uyawuxotsha umnyama na? Funda kuJesu oyikukhanya kwabantu.

Barbara Nkala