IZAGA UBUNTU

Salibonani bangane bakaGogo. Siyambonga uMdali wethu osihlanganisayo njalo lamhlanje bokhekhe. UGogo uyawakholisa kakhulu amathuba la elani. Ngithemba kunengi eselikufundile okuhle sifundisana lapha bangane bakaGogo. Kodwa okuhle kakhulu okungathabisa uGogo yikuthi ngizwe oMama laboBaba, oBabakazi laboMalume labo bonke abathandekayo elihlala labo, oDade laboBhudi … ngingajabula ukubezwa besitsho besithi lingamajaha amahle lezintombi ezinhle. Kuhle kakhulu ukuba ngabantu abalobuntu. Phela yini elizakhula liqhubeke lisakha isizwe sethu, liphakamisa ilizwe lethu. Yini phela abakhokheli bakusasa. Thandani isikolo lokufunda ligcine ubuntu benu. Kuhle libe ngabantu abahlonipha abanye abasizana labanye. Lamhla ngifisa lifunde isaga esithile. Isaga ngamazwi ahlakaniphileyo alesifundo esithile ngempilo. Isaga sethu salamuhla sithi, Izandla ziyagezana.

Isaga esithi izandla ziyagezana sikhulunywa nxa kubukwa ukusizana kwabantu. Mngane kaGogo, sowake wasibona isandla esisodwa sizigezisa? Yebo kambe, sasike siwabone amavila ezama ukugeza isandla esisodwa ehlikihla iminwe lephakathi yesandla. Kodwa bokhekhe, asihlambuluki kuhle isandla esisodwa. Sisala silokhu silengcekeza. Ake uzame ukugeza isandla esisodwa ubone kumbe uzahlambuluka. Cha, cha, cha! Isandla sisala silokhu silemijulujulu. Nxa ufuna izandla zihlambuluke kuhle, uhlikihlela isepa ezandleni zozimbili. Isandla esisodwa besesihlikihla esinye, kuthi lalesi esinye sihlikihle lesi esinye. Zihlikihlane, zihlikihlane uze ubone ukuthi sezihlambulukile. Esinye siyakwazi ukuhlikihla, sihwaye njalo sesule esinye. Kuhle lokho. Izandla zozimbili kufanele zigezane kube lokuhlambuluka, ikakhulu kulezi izinsuku zeCovid.

Isaga lesi, njengoba ngike ngatsho bokhekhe sibalisa ukusizana kwabantu. Sibonisa ukuthi umuntu eyedwa kenelisi ukuzisiza kuhle. Uyaswela omunye ukuba amsize. Nxa ulunywa emhlane uyaswela omunye akunwaye. Nxa uthwele kubi kukhona okuthunyiweyo, uyaswela ukuthi omunye akuthwalise. Nxa ulahlekelwe yipeniseli yakho kumbe irula yakho uyaswela ukuthi omunye akusize akweboleke okwakhe. Kwelinye ilanga lawe ulakho ukumsiza lowo okusizayo. Impilo ivele injalo bangane bakaGogo. Kumele sikukhumbule lokho nxa sifisa abanye basincedise kokuthile ukuthi lathi kufanele sibasize ekusweleni kwabo. Isaga lesi siyatshiwo njalo nxa kukhunjuzwa ongafuni ukunceda abanye, ukuthi abantu bayancedana. Izandla ziyagezana. Siza omunye lamhla. Kusasa ulakho ukuthi akusize lawe ngentokozo ngoba lawe uke wamsiza. Izandla ziyagezana ngempela bokhekhe.

Awu, sokumele ngithele itiye ngikhudumale. Auntie Khanyi, batshayele umculo abawuthandayo basukume bagide ukuze bakhudumale abangane, yikhona bezalalela kuhle inganekwane yalamhla. Ehe!