Silokhu sinambitha ukuvunyelwa ukungena ku2020 Mthwakazi. Haleluya! Sesibonga labethu abebephumile bavakatsha bayahlanganyela lababo ezindaweni ezahlukileyo, abahambe baphenduka bephilile. Siyadumisa.

Banengi abethu abaphakathi kwemithandazo umnyaka uqala nje bethandazela okwehlukeneyo. Awungapheleli kuyole inyanga umkhuleko. Awube yimpilo yansuku zonke ngoba ukhona olawula izimpilo zethu, okufanele sikhulumisane laye izinsuku zonke, sikhonza, sibonga, sicela, simi egebeni. Banengi njalo abaphanyeka kuye imibono yabo ngelizayo, kunye lemigomo abalayo. Asibongeni, sibike, sicele kuye oPhezukonke!

Lamhla siphezu kwengxaki ephathelene lokuqakatheka kokuzazi ukuthi umuntu ungubani. Kwesinye isikhathi abatsha bayahamba balahleke ngoba bengazazi ukuthi bangobani. Basuke baphonguthathwa ludumo nje, bazithole sebephakathi kwezingxaki thize behluleke lokuzixakulula.

Munt’ omutsha, ngilabo lamhlanje osowenu abazaxoxa ngokuzazi uqobo. Kodwa wena uthini? Siyafisa ukuzwa eyakho imibono. Lakini bazali labadala, siyayicela eyenu imibono liseluleke, isizakale intsha yethu.