Mnyak’ omutsha Mthwakaz’ omuhle! Mina ngiyadumisa ukuphiwa elinye ithuba lokubona umnyaka omutsha ngoba phela sengisembaseleni yempilo.Bakhona kunjenje abakhuthe kanci ukuchapha. Abanye basuke bagalula sebelibona ikhunji lika2020. Nkosi yami! Abanye bagaxele le, abayibonganga leKhisimisi ka2019.  Ngakho-ke, wena lami asimbonge simdumise lo oPhezukonke osesiphile elinye ithuba lokuphila onyakeni omutsha.Umoya wami ulokhu uhlabela u “Ngci, ngci bo!” Wena-ke?
SIXOXA NGENGXAKI ZABATSHA

Podcast


Mthwakaz’ omuhle, nant’ uhlel’ olutsha oluqala lamhla, oluphathelene lezingxaki abatsha abatshikatshika ngazo. Munt’ omutsha, sitshele ngezingxaki otshukana lazo. Lawe mzali, asihlangane kulesisigcawu sibonisane ukuthi abantwabethu labazukulu bethu singasizana labo kanjani. Siyabathanda. Asinanzeleleni lathi lapho esiphuthaza khona ukubazwisisa.Lamhla sikhangela ngokuqakatheka kokuthi abatsha bazise abazali, labazali bazise abatsha.