SIXOXA NGENGXAKI ZABATSHA 04/10/20

Siyabonana lamhlanje kulesisigcawu munt’omutsha. Ngilokudana okukhulu njalo ngixolisa ukuba lamhlanje ayikho ingxoxo yengxaki zabatsha entsha, eyalamuhla. Indaba ye ‘Lockdown’ ekhona ezweni lonke isitshayile lathi singalindele. Bekumele abangane benu baxoxe ngezihloko ezimbili ezokucina kuloluhlelo. Kodwa kwehlule ngoba phela bengahlali bonke. Omunye ulapha, omunye ule, omunye laye ukude le! Nxa iNkosi isiphathisa njalo isiphilisa, kuzaxoxwa kupheleliswe uhlelo…

READ MORE

SIXOXA NGENGXAKI ZABATSHA 03/30/20

Ngiyabingelela kulesisigcawu munt’ omutsha! Uyasizakala na ngezinhlelo lezi? Lalamhla siphezu kwayo ingxoxo ephathelene lengxaki zabatsha. Nampa njalo abangane benu bexoxa ngengxaki yalamhla. Sikhangele ingxaki ezibakhona ezimulini, nxa kungekho ukuphilisana kuhle.  Zikhona izimuli ezinhle. Zikhona ezingenza ngcono. Sonke siyalangatha ukuba abatsha bethu baphile kuhle, bazisane, basizane ezimulini zabo. Zingxaki bani ezikhona? Zingaqedwa njani? Wena uthini?

READ MORE

SIXOXA NGENGXAKI ZABATSHA 03/21/20

Siyabonana kulesisigcawu munt’ omutsha! Ngithemba izinhlelo lezi ziyakusiza. Silokhu siphezu kwazo ingxoxo eziphathelene lengxaki zabatsha. Lamhlanje abangane benu bacacada ingxaki le edalwa yikuswelakala kwemisebenzi. Ezweni lakithi lapha kuthiwa abantu abaqatshwangwa abangelamisebenzi, bayi 84%. Banengi-ke abazizamela impilo ngezindlela ezahlukeneyo, abaziqatshayo. Abatsha abanengi bayaqeqetsha baphumelele, bathole lezicoco zabo ezinhle. Kodwa, iImisebenzi mpu, sebeqedile. Lokho kudala izingxaki thile.…

READ MORE

SIXOXA NGENGXAKI ZABATSHA 03/13/20

Munt’ omutsha ngiyakubingelela. Ngithemba izinhlelo lezi ziyakusiza. Silokhu siphezu kwazo ingxoxo eziphathelene lengxaki zabatsha. Lamhlanje abangane benu bahlinza le ingxaki edalwa yikuthanda izinto. Izinto sivele siyazithanda. Zinhle. Ziyasisiza empilweni. Kodwa kukhona okudlulisa amalawulo besekudala izingxaki. Akesizwe ukuthi bathini osowenu. Wena usithini?

READ MORE

SIXOXA NGENGXAKI ZABATSHA 03/05/20

 Iyabonana njalo lamhla lin’ abatsha bakaMthwakazi! Ingxoxo ephathelene lengxaki zabatsha ekhokhelwa nguyihlokazi, uNomsa Jowah iyaqhubeka.  Lamhla silokhu sikhangele ingxaki ezidalwa yikungasebenzisi kuhle inkululeko lamalungelo aphiwa intsha. Inkululeko yokwenza lokho umuntu akuthandayo inhle. Lamalungelo oluntu mahle kakhulu. Akukho ukucindezelwa lokukhahlamezeka. Kodwa amalungelo la angaphathwa butshapha adala ingxaki empilweni. Sondela uzwe ukuthi baqhubeka besithini ngalokho osowenu. Siyafisa ukuzwa…

READ MORE