Siyabonana kulesisigcawu munt’ omutsha! Ngithemba izinhlelo lezi ziyakusiza. Silokhu siphezu kwazo ingxoxo eziphathelene lengxaki zabatsha. Lamhlanje abangane benu bacacada ingxaki le edalwa yikuswelakala kwemisebenzi. Ezweni lakithi lapha kuthiwa abantu abaqatshwangwa abangelamisebenzi, bayi 84%. Banengi-ke abazizamela impilo ngezindlela ezahlukeneyo, abaziqatshayo. Abatsha abanengi bayaqeqetsha baphumelele, bathole lezicoco zabo ezinhle. Kodwa, iImisebenzi mpu, sebeqedile. Lokho kudala izingxaki thile. Akesizwe ukuthi bathini osowenu ngale ingxaki. Wena usithini? Ingaqedwa njani ingxaki le?