Nantu uhlelo lwethu olumayelana lengxaki zabatsha. Siyalibonga lonke elilokhu lisixhasa ngamacebo angalandelwa ngabatsha labazali ukuxakulula ezinye zalezi zingxaki. Lamhla siphethe ingxaki ezidalwa yikuswela IMFUNDO. Asizwe abatsha lamhla ukuthi bona bathini ngayo indaba le eyokungabi lemfundo. Lalela ingxoxo yalamhla.