Siyabonana njalo lamhla kulesisigcawu munt’ omuhl’ omutsha. Lamhla sizaphinda enye njalo ingxaki ebhekane lentsha yethu esike sancokola ngayo kuso lesisigcawu. Sike saxoxa ngengxaki ezidalwa yikungagcini inkululeko lamalungelo aphiwa intsha. Inkululeko yokwenza lokho umuntu akuthandayo inhle kakhulu. Kodwa lawo malungelo angaphathwa butshapha adala ingxaki empilweni. Sizaqhubeka lapho etshiyelwe khona njalo ingxaki le kuviki elidluleyo.Le yingxaki okwaxoxwa ngayo ngoLweSine ziku 5 ngoMbimbitho 2020, encwadini kaGogo Nkala eyetshumi. Siyafisa ukuwuzwa owakho umcabango ngaleyo ngxaki.