UMUSA WANSUKU ZONKE

Kulengoma edumileyo esiyihlabela siyikholise siginqe tshitshi. Ithi yona, 

Ziyamaz’ uMalusi

Ziyamaz’ ubaba wazo

Nguye oziholayo

Izimvu ziyamazi umalusi wazo ngoba uyazalusa njalo uzikhokhelela emadlelweni amahle abuye ayezinathisa amanzi ziphile kuhle. Umalusi oqondileyo uyazivikele ezitheni. Uyazinakekela abone ukubana ubuyela lazo esibayeni zizonke azivalele kuhle. Lami ngake ngelusa kudala ekhaya. Thina-ke sasizithinta singemuva ezakithi. Kodwa nxa sibala ilizwi leNkosi sizwa ukubana ezakhonale kwabako-Israyeli, umalusi wayehamba phambili zona zimlandele. Wayezihola ngothando ziphuma lekuphandukeni. Ilizwi leNkosi liyalandisa ngokuthi  ziyamazi umalusi wazo izimvu (uJohane 10:1-15). UJesu wayexoxa labafundi bakhe ebeluleka. Wathi kubo, “Mina ngingumalusi olungileyo; ngiyazazi izimvu zami, njalo lezimvu zami ziyangazi – njengoba uBaba engazi lami ngiyamazi uBaba – nginikela ukuphila kwami ezimvini zami” uJohane 10:14, 15.

UJesu lapha wayefanisa yena njengoMalusi olungileyo; kuthi abantu abangabalandeli bakhe, abamaziyo, asebamkhethayo njengeNkosi loMsindisi wabo bona bayizimvu zakhe. Pho-ke, njengobana enguMalusi olungileyo, osaziyo, osiholayo; thina abantu siyamazi na? Uyamazi na? Uyamlandela lapho akuholela khona? Uyalazi na ilizwi lakhe? Ilizwi lithi ezakhe umalusi ziyamazi, ziyalilalela ilizwi lakhe zimlandele (amavesi 3 lo4). Emhlabeni lapha manengi amazwi akhulumayo. Siwezwa indawana yonke nje. Amanye awakhulumi, ayaklabalala. Siyawabala ezingwalweni lakumabhakane ehlukeneyo loba sizihambela emgwaqweni. Siyawezwa kunye lemisakazweni eyehlukeneyo. Ayavimbanisa ezindlebeni zethu nxa singaqapheli. Agcwele ubizabiza. Kodwa kanengi awasisizi ngalutho. Adunga imicabango yethu. Asihugela lapho okulamakhanka lempisi. Nxa singahlakaniphanga sizithola sesisemjibileni wesitha ngenxa yokulandela lokulalela ongayisuye umalusi.

Kambe singedlulwa yizimvu ezimaziyo umalusi wazo? Isitha ziyasibalekela. Wena uyamazi na uMalusi olungileyo? Elandisa uyatsho ukuba, isitha sinjengesela elilanda ukweba. Uthi, “Isela lilanda ukweba lokubulala lokubhubhisa kuphela; mina ngilande ukuze zibe lokuphila, zibe lakho ngokugcweleyo. NginguMalusi olungileyo. Umalusi olungileyo unikela ukuphila kwakhe izimvu zakhe” uJohane 10:10, 11. Sengathi ungakhuthazeka ukubana umazi uMalusi olungileyo, uJesu. Kholwa akutshoyo, umvume, umlandele. Lokho ungakwenza ngokubala ilizwi lakhe eBhayibhilini, njalo uthandaze kuye oyiNkosi. Yena uze ukukupha impilo egcweleyo, ephuphumayo. Musa ukwedlulwa yizimvu ngoba zona ziyamazi umalusi wazo. Wena-ke? Uyamazi uMalusi olungileyo?

Barbara Nkala