IZAGA

Kulenganekwane eyethiwayo ethi unwabu wake wathunywa yiNkosi ebantwini bayo ukuyabatshela ilizwi elihle ngokuthile eyayizabenzela khona. Pho unwabu ngokunwabuzela waqeda eside isikhathi esendleleni ehamba elokhu esikiza. Kuthiwa iNkosi yananzelela ukubana ilizwi layo lilokhu lingakafiki ebantwini bayo. INkosi yasibiza untulo imthuma ilizwi elifanayo ebantwini bayo. Kodwa untulo ngokuxhwala ayeyikho khona wasuka wazimisela ukuthi abantu uzabatshela lokho yena afuna ukubatshela khona, hatshi lokho akuthunywe yiNkosi. Nanko esuka entantalaza esiya khonale ebantwini. Kuthiwa wadlula unwabu elokhu enwabuzela ehamba esikiza. Ntantalaziyani. Fikiyani ebantwini. Nango ebika owakhe umbiko owawungayisilo iqiniso elivela eNkosini. Kuthiwa abantu bahle bawemukela lowo mbiko loba wawungamanga. Kuthiwa kwathatha isikhathi ukuthi unwabu ayefika lombiko oyiwo oqinisileyo ayewuthunyiwe. Kodwa ngoba abantu basebezwe lo okantulo umbiko abazange bathande ukumlalela. Bathi sebezwe elikantulo. Kwathi loba sekufika ezinye izithunywa lombiko wenkosi abaze balalela abantu bathi sebezwe elikantulo ilizwi eliyilo abalithola kuqala. Imibiko eyafika emuva yayisingamanga kubo.

Kuyatshiwo ukuba umuntu usezwe elikantulo nxa okuyikhonakhona okuqondileyo kungaphuza ukufika endlebeni zakhe. Kuvamile njalo ukutshiwo nxa umuntu esefisa ukuguqula ingqondo zabathile ngombono othile. Balakho ukwala ukwamukela lowo mbono ngoba besithi sebezwe basuthiseka ngalokho okufike kubo kuqala. Bayabe sebezwe elikantulo. Lokho kukhuthaza ukuthi abantu bangabi lesidensi bathathele izinto emuva. UMadade waphuza ukubikela umfowabo ukuthi unxusiwe edilini lokuzalwa kukaZanele eHolu entsha ngelanga elilandelayo ngeSonto, wala umfowabo ukuyalapho wathi uzwe elikantulo ukubana umcimbi useholu yesikolo salonalelo ilokitshi ngoMgqibelo ozayo. Lokho wayekutshelwa kuqala ngujaha wakomakhelwana. Kwadala ukuphambaniseka okukhulu wacina ephuthelwa ngumcimbi omuhle.

Barbara Nkala