IZAGA

Igula yisiphathelo samasi. Kudala sasingesenziwe ngekhomane elikhulu, loba iqhaganyana. Amasi ayikudla okumnandi kakhulu. Ayikudla okulomsoco. Adliwa ngezindlela ezimbalwa, ukutsheba isitshwala, loba sivutshiwe, loba engumcaba. Ukuthi kuze kutholakale amasi, loba izankefu, kuthatha uchago olunengi oluvuthiswayo kube sekulokhu kukhanywa umlaza. Pho-ke nxa igula elilamasi lingachitheka kumbe lihle life kuyabe kuyikulahlekelwa okukhulu kakhulu. 

Umuntu olungileyo unjengegula elilamasi ngoba elomusa, elesineke, ebekezela, eqotho, ethembekile, esiza abanengi. Ngumuntu olezenzo ezinhle. Pho nxa umuntu onjalo angafa, abantu bayabe sebelahlekelwe yikho konke okuhle ayebenzela khona. Ofileyo kaselakho ukwenza okuhle ngoba engasekho ebantwini. Izenzo zakhe ezinhle ziyafaniswa lamasi. Kuyatshiwo-ke nxa kufe umunto olezenzo ezinhle ukuthi ligula elife lamasi.

“Asazi-ke ukuthi intandane lezi ebezinakekelwa kangaka sezizasizwa ngubani njengoba sekufe igula elilamasi,” kusitsho uMaNkomo ekhalela abesigaba esedlulile uMaMhlanga.

Barbara Nkala