Ulimi Lwakho, Ilifa Lakho

SITHINI ISINDEBELE?

Ngikwamukele mfundi webanga lemfundo yesecondary kusigaba sethu esithi, Sithini IsiNdebele? Kulesi isigaba injongo yethu yikuthi sifundisane ngokusetshenziswa kolimi lwesiNdebele ngendlela etshengisa ukuba lolwazi lokwenelisa ukugabaza ngalo. Kulesi isifundo ngizathanda ukuthi siqhubeke ngesifundo sethu samabala atsho izinto ezimbili ezehlukeneyo ezingelakho ngitsho ukudlelana lalawo atsho izinto ezimbili ezilengcazelo ezilokudlelana. Uzakhumbula mfundi ukuthi kusifundo sakuqala ngaveza ukuthi sande…

READ MORE
Vuka Mntomtsha!

VUKA MNTOMTSHA!!

Vukuzenzele Kumaviki la edluleyo kunengi engikubone ngabamba owangaphansi nganqekuza ikhanda njengontulo ngivuma ukuba konke kuyenzeka. Isibili. Okokuqala ngibone ijaha elidabuka eMzansi eSouth Africa elithiwa nguMusa Motha, kodwa elike lahlala eNgilandi. Ijaha leli lihamba ngezintonga lezi zesilungu ezisiza abakhubazekileyo. Ijaha leli lilonyawo olulodwa ikanti lalikade lithanda ukudlala ibhola lenyawo lisengumntwana. Lilandise ukuthi omunye umbala waqunywa ngenxa…

READ MORE
IZAGA

Akusilima Sindlebende Kwaso

IZAGA Isilima libala ebelisetshenziswa izolo nxa kukhulunywa ngabantu abaphila lokukhubazeka. Abazali bangathola umntwana ophila lokukhubazeka, abahlali bekhangele ukukhubazeka lokho. Bacina bemkhangela nje njengomntanabo ofana labanye, bamthande. Ukukhubazeka kwakhe kubonwa ngabanye abantu abangahlali kulelo khaya. Yibo abakunanzelelayo lokho. Nxa kuthiwa akusilima sindlebende kwaso, kwande ukutshiwo nxa umntwana loba othile enze into embi engathandekiyo kwabanye abantu kuleyo…

READ MORE
DEVOTIONALS

UMUSA WENKOSI LESIHAWU SAYO

UMUSA WANSUKU ZONKE Empilweni yethu, sande ukubona umusa weNkosi lesihawu seNkosi sengathi yinto yinye, ikantu hatshi. Umusa lesihawu yizinto ezahlukeneyo. Abacubungula ngamabala la bande ukuthi, umusa weNkosi yisipho umuntu asithola engacelanga, engasisebenzelanga. Siphonguthiwa nqi kuye mahala yena asisebenzise akholise ekhululekile. Kunjengokuthi uthi ulambile ungelamali uswela, kufike umuntu akuthengele ukudla akuphe udle usuthe kungelambadalo. Ngumusa weNkosi…

READ MORE