LAPHA LALAPHAYA – LOKHU LALOKHUYA

Izindlela Zobuntu

UBUNTU Sesixoxe ngokunengi kakhulu okubonisa ukuthi umuntu ngumuntu olobuntu. Zinengi kakhulu izinto ezibonisa njalo zitshengise ubuntu. Azipheli. Lapha ngizabalisa ezithile. Ukukhulumela phezulu phakathi kwabanengi Okokuqala, umuntu olobuntu kakhulumeli phezulu loba aklabalale phakathi kwabanye abanengi. Kulabantu abathanda ukukhulumela phezulu ukuthi wonke umuntu alalele bona loba bengelani lenkulumo yakhe. Bavala bavimbanise yonke indawo, kumbe kusendlini, kumbe kusebhasini,…

READ MORE
IZAGA

Ukuzwa Elikantulo

IZAGA Kulenganekwane eyethiwayo ethi unwabu wake wathunywa yiNkosi ebantwini bayo ukuyabatshela ilizwi elihle ngokuthile eyayizabenzela khona. Pho unwabu ngokunwabuzela waqeda eside isikhathi esendleleni ehamba elokhu esikiza. Kuthiwa iNkosi yananzelela ukubana ilizwi layo lilokhu lingakafiki ebantwini bayo. INkosi yasibiza untulo imthuma ilizwi elifanayo ebantwini bayo. Kodwa untulo ngokuxhwala ayeyikho khona wasuka wazimisela ukuthi abantu uzabatshela lokho…

READ MORE
DEVOTIONALS

LIYIKUKHANYA KWEZWE

UMUSA WANSUKU ZONKE “Lina liyikukhanya kwelizwe. … … yenzani ukukhanya kwenu kukhanye phambi kwabantu ukuze babone izenzo zenu ezinhle baze badumise uYihlo osezulwini.” UMathewu 5:13, 16. Wonke umuntu uthanda lapho okulokukhanya khona. Kuhle. Kuyasebenzeka. Kuyathokozisa. Umnyama awuthandeki. Mubi. Uqukethe ububi. Nxa sekuhlwile siyakuthanda ukukhanyiselwa. Kulezibani ezinkulu ezimi phezu kwezinsika ezinde khonale. Zikhanyisa indawo enkulu. Zikhona…

READ MORE