UBUNTU

Sesixoxe ngokunengi kakhulu okubonisa ukuthi umuntu ngumuntu olobuntu. Zinengi kakhulu izinto ezibonisa njalo zitshengise ubuntu. Azipheli. Lapha ngizabalisa ezithile.

Ukukhulumela phezulu phakathi kwabanengi

Okokuqala, umuntu olobuntu kakhulumeli phezulu loba aklabalale phakathi kwabanye abanengi. Kulabantu abathanda ukukhulumela phezulu ukuthi wonke umuntu alalele bona loba bengelani lenkulumo yakhe. Bavala bavimbanise yonke indawo, kumbe kusendlini, kumbe kusebhasini, kumbe kuphandle enkundleni. Kunjalonje umuntu wakhona uyabe exoxa lomuntu okhonalapho eduze laye kodwa ekhulumela phezulu okuphazamisa abanye labo abalengxoxo zabo, loba abadinga ukuthula. Akukuhle lokho. Akubukeki loba umuntu onjalo eyabe ebona sengathi wonke umuntu uyambuka. Asikhumbuleni. Omenyezwayo ngokhatshana njalo akungaphazamisi abanye abaseduze.

Ukuhlafuna emphakathini

Okwesibili, kulabantu abathanda ukuhlafuna itshingamu bebanga umsindo ngomlomo nxa behlafuna. Kubi lokho njalo akubukeki. Nxwafu-nxwafu! Kuvele nje kwenyanyeke. Kuhle kutshengisele ukuthi umuntu owenzanjalo kaphucukanga. Yinto etholakala ebantwini abaphansi abangaphucukanga leyo. Okunye njalo ngokuhlafuna, nxa sisidla, kumele umuntu ahlafune evale umlomo. Ukuhlafuna umuntu enxafuza nje abantu baze babone lokudla osokugayekile emlonyeni lemazinyweni kubi, kuyenyanyisa labo umuntu ayabe ehlezi labo. Le yinto abazali okumele bayifundise abantwana besesebancane ngoba phela isigogo sigoqwa sisemanzi. Singawoma kekere, asivumi ukugoqeka. Nxa umuntu esekhulile akulula kumenza aguqule izindlela azifunda kadekade.

Ukugubha amazinyo

Nxa sesidle izinyama lokunye ukudla sakholisa sasithande ukugubha amazinyo. Lakho lokhu akumelanga sikwenze egcekeni. Kuyabenyanyisa abanye ukubana izikhothokhotho lezo eziphuma emazinyweni. Nxa sekufasile kusihluphe, Kumele siwusithe umlomo ngesandla singenyanyisi abanye. 

Ukukhafula amathe lokufinya

Bakhona abantu abangakutshayi mkhuba ukuhamba bekhafula loba betsakela amathe yonke indawo. Kwesinye isikhathi kwakube kulihiqa lezikhwehlela loba ezamakhovula. Kubi ukuthi abanye abahamba ngalezo zindlela bathole lokho okwenyanyekayo endleleni. Omunye njalo uthi mferere amafinyela endleleni. Kuyanenkisa. Abanye benzanjalo belemikhuhlane yofuba lokunye okunjalo okuthelelwanayo. Kubi kakhulu lokho. Njalo kubonisa ukuswela impucuko.

Ukuthambisa endleleni

Ezindaweni lezi lapho esithambisela khona loba esiyela khona ngaphandle kuvele kuthiwa yizindlu zensitha. Esikwenza silapho ngokwensitha. Akumelanga kubonwe ngabanye. Kuyahloniphisa. Lamabhasi la ahamba ezindleleni, kumele acelele abantu izindlu zensitha lapho abama khona ezindleleni hatshi egangeni nje. Lemizi emikhulu emadolobheni kumele kube lezindawo lezo zensitha ezitolo loba lapho okwande ukuhlanganyela khona abantu, ukuze basizakale ngemfanelo nxa bekhatshana lamakhaya abo. 

Barbara Nkala