DEVOTIONALS

QINA UME ISIBINDI

Umusa WansukuzonkeQINA UME ISIBINDIUmnyaka ka-2020 awubanga muhle. Uze lenhlupho ezinengiezidungulula impilo enhle ebantwini. Amakholwa aziqinisengokubambelela kukholo lwawo aphila ngethemba. Uthe usiyaphutshaumnyaka abanengi belethemba lokuthi umnyaka ka-2021 uzakubalobungcono. Kwavela kwathi kufika iKhisimusi kwaba lokwesaba ngobaisilo seCovid sesivuse umhlonga ngendlela entsha ethithibalisayo. Kudabuka umnyaka omutsha ka-2021 kuvele kwasibekela iyezielimnyama isidla ubhedu iCovid, ihlasela ngenkani. Kwagulwa ezimulini.Kwafiwa. Izibhedlela…

READ MORE
STORIES OF FAITH

A RICH LEGACY

There is just one more day to go before 2019 comes to a close. After my morning devotions I lounged and closed my eyes. I pondered the many Christmases I experienced in childhood (in the 1950s), as a young person, as a young couple, and now that I am a grandma. I began to think…

READ MORE
DEVOTIONALS

UNkulunkulu Uluthando

UNKULUNKULU ULUTHANDO Ngiyabingelela mzalwane. NguBarbara Nkala, ngibonga ukuthi lamhla kesixoxe ngoNkulunkulu oluthando.   Uthando yinto esiyifisayo sonke. Njalo sonke sifisa ukuthandwa. Kumnandi ukwazi ukuthi siyathandwa. Njalo lathi siyathanda. Sisuka sigogose into esiyithandayo. Asihleki ngomuntu esimthandayo. Singamfela lokumfela.   Kambe zingaki izingoma esizizwa zihlatshelwa ngothando? Akukhathalekile kumbe ngezikhuluma ngothando lwezithandani; kumbe uthando lwezihlobo loba omakhelwana, kumbe…

READ MORE
DEVOTIONALS

IMILAYO KAJEHOVA

Uvuka njani mlaleli? Lamhla uloBarbara Nkala, ngisithi asike sikhangele Imilayo kaJehova uNkulunkulu.   Mina ngizalwa koMoyo, njalo ngikhulele khona. Kwakulemithetho esayifundiswa ngabazali; okuhle okufanele sikwenze sikuphile, lokubi okwakungafanelanga kwenzakale loba kuzwakale koMoyo. Sasikwazi ukuthi kufanele siyilandele leyo mithetho ngoba iyasivikela kokubi siphunyuke lemijibileni ethile. Babethokoza abazali nxa silandela leyo mithetho, badane kakhulu lapho omunye wethu ethe…

READ MORE