Zinengi izindlela ezazisetshenziswa ukufundisa ngempilo yethu abantu abansundu. Enye yazo kwakuyikudlala imidlalo ethile. Ngaleyo ndlela imfundiso yayigcinakala idluliselwa ebantwaneni, kubazukulu lakusizukulwane. Babefundisana bedlala behlabela. Nanku umdlalo wakuqala: Sicel’umntwana Isifundo: Empilweni yethu abansundu abantwana ngabomuntu wonke. Nxa imuli ingelaye umntwana ingacela umntwana kwesinye isihlobo. Umdlalo njalo wenza bezwane amandla bekholisa ukudlala. Umdlalo Umdlalo lo ungadlalwa yiloba…