Ekuhle Mthwakaz’ omuhle! Silokhu sigcinakele emuseni weNkosi ngalesisikhathi sizingelwa yisolokazi lesi seKhorona. Amaviki aseyisithupha impilo ingesiyo eyezolo. Asikakhululeki ukuphila njengezolo. Isilo lesi sibi ngoba thina asisiboni ngamehlo njalo asikwazi ukuthi sicathame singaphe. Emazweni abezeSayensi lezemithi yokwelapha baphathekile balokhu bezama amacebo okudala imithi abantu abangacatshwa ngayo ukuze bangabulawa yilesisifo. Asithandazeleni ukuthi uNkulunkulu abaphe ukuhlakanipha baphange bawulungise…